Aginda SDS-ledengearkomst

Weppers moandei 19-11-2018
19 november 2018
Weppers woansdei 21-11-2018
21 november 2018


Woansdei  21 novimber 2018 jûns om acht oere yn’e kantine op Sportpark de Skoalleseize is wer de jierlijkse SDS-ledengearkomst.
Alle leden fan SDS binne hjirby útnoege om del te kommen. Auke-Jetze hat de kofje klear.
Hjirûnder de wurklist foar woansdei.

Wurklist:

 

 1. Iepening
 2. Fêststellen wurklist
 3. Meidielings en/of reaksjes op de notulen en it jierferslach **
 4. Ferslach fan de sponsorkommisje
 5. Ferslach fan de jongerein kommisje
 6. Jierferslach fan de ponghâlder en fêststellen begrutting
 7. Ferslach kaskommisje en beneamen nij kommisjelid
 8. Fêststellen kontribusje en datum oanpasse fan ôfmelden (foar 1 maaie)
 9. Trainer fan SDS 1, Douwe Posthuma, jout útlis oer wyn wurkwize

SKOFT

 

 1. Bestjoersferkiezing: ôftredend en op ‘e nij te beneamen: Willem Wijnia
 2. Frijwilligers
 3. Skoalleseize
 4. Tjerk van der Pol jout útlis oer de VTON-app
 5. Rûnfraach
 6. Slúting

 

**  It ferslach fan de foarige ledengearkomste en it jierferslach kinne jimme opfreegje fia info@vv-sds.nl

Sterk Door Samenspel; dus oan’t sjen op woansdei 21 novimber!

It bestjoer.