Aginda ledengearkomst vv SDS

Weppers woansdei 2-11
2 november 2016
Weppers tongersdei 3-11
3 november 2016

Útnoeging ledengearkomst fan fuotbalferiening SDS op woansdei  9 novimber 2016Logo vv SDS

Jûns om acht oere yn’e kantine op Sportpark de Skoalleseize.

Wurklist:

 1. Iepening
 2. Fêststellen fan de wurklist
 3. Meidielings en/of reaksjes op notulen en jierferslach **
 4. Ferslach fan de sponserkommisje
 5. Ferslach fan de jongereinkommisje
 6. Jierferslach fan de ponghalder en fêststellen fan de begrutting
 7. Ferslach kaskommisje en ferkiezing nij kommisje lid
 8. Feststellen kontribusje
 1. SKOFT
 1. Bestjoersferkiezing:

Ôftredend:  Gida Heerma-Kooistra, foardracht fan it bestjoer; Anneke Gaastra
Ôftredend:  Baukje de Jong, foardracht fan it bestjoer; Henk Postma
Ôftredend:  Robert Schildkamp, foardracht fan it bestjoer; Tjerk van der Pol
Ôftredend:  Tina Wiegers, foardracht fan it bestjoer; Anco Elgersma

 1. Skoalleseize
 2. Rûnfraach
 3. Slúting

 

** It ferslach fan de foarige ledegearkomste en it jierferslach kinne jim opfreegje fia info@vv-sds.nl

Meiinoar binne wy SDS dus oant sjen op woansdei 9 novimber!

It bestjoer