Aginda ledengearkomst SDS op 28 oktober

Weppers moandei 19-10
19 oktober 2015
Meinte-Sixma-toernoai
21 oktober 2015

Útnoeging ledengearkomst
fan fuotbalferiening SDS op
woansdei  28 oktober 2015

Jûns om acht oere yn’e kantine op Sportpark de Skoalleseize.

 

Wurklist:

1. Iepening

2. Fêststellen fan de wurklist

3. Meidielings en/of reaksjes op notulen en jierferslach **

4. Ferslach fan de sponser kommisje

5. Ferslach fan de jongerein kommisje

6. Jierferslach fan de ponghalder en fêststellen fan de begrutting          

7. Ferslach kas kommisje en ferkiezing nij kommisje lid

8. Feststellen kontribusje 

 

9. SKOFT

 

10. Bestjoersferkiezing:

Ôftredend:  Durk Okkema, foardracht fan it bestjoer Pieter Kamstra

Ôftredend: Robert Schildkamp,   net herkiesber

Ôftredend: Gida Heerma – Kooistra,  net herkiesber

Oantreden yn plak fan Andre Vink,  Syb Overal

 

11. Skoalleseize

12. Rûnfraach

13. Sluting

 

** It ferslach fan de foarige ledegearkomste en it jierferslach kinne jim fanôf  21 oktober opfreegje by   gidaheerma@ziggo.nl

 

Meiinoar binne wy SDS,
dus oant sjen op
woansdei 28 oktober.