4 novimber 2002

SDS-League: “De Regenjas” pakt de wykpriis!
2 november 2020
Weppers tongersdei 5-11-2020
5 november 2020

It is 4 novimber 2002, it is in moandeitejûn en wij sitte yn de bestjoerskeamer.

It giet oan.

Wouter Jorritsma fan Freezit (doe Trycat) hat foar SDS in wepside makke en dy giet online.

Willem en Aant hawwe aardich wat foarwurk dien en sij binne fan doel om de boel de earste jierren wat op gong te helpen.

In moai momint wie dat doe, want wij binne yn 2002 suver ien fan de earste amateur fuotbalklups dy’t harren dêr oan weagje.

It wie in tiid dat er noch gjin Whapsapp, Twitter, Facebook of Instagram wie. Echt alles gie fia de email en de wepside.

Wij binne no 18 jier fierder en wij kinne ús SDS ûndanks al dy oare sosjale media net sûnder wepside foarstelle.

Persoanlik kinne wij ús noch net in libben foarstelle sûnder wepperkes meitsje

Wij sjogge hjoed efkes  werom yn de sportkrante fan dy moandei 4 novimber 2002

 

At jim sjen wolle wat dy earste dei op de wepside stie, sjoch dan hjir. 

Dy twadde wepper freget  noch wol om in antwurd…….