SDS League: De Ideale Elf

Noflike krystdagen en in goed 2004!
23 december 2003
20.000e besiker!!
24 december 2003

Hjir de lêste Ideale Elf foar it winterskoft. It kloppet dat der wer net ien is dy der ek mar in bytsje yn ‘e buert komt yn ‘e SDS League. De Ideale Elf helje dizze wike 79 punten. It beste team yn ‘e SDS League hat dizze wike “mar” 45 punten. De einstân dan de SDS League kinne jimme hjir moarn sjen nei it tsjerke en tusken it fretten en it sûpen troch. Noflike krystdagen! Ik gean fuotbaljen (en miskien te s…..)!

“De Ideale Elf”:

Bron: www.vi.nl