Ype Tiemersma topskoorder fan de klup

SDS 5 slút ôf mei gelykspul
25 mei 2003
CVVO-SDS tiisdei 19.00 oere
26 mei 2003

Mei noch hopenlik 2 wedstriden te gean fan it earste kin de einstân hast opmakke wurde. Dat Ype Tiemersma de winner wurden is, is dúdlik. Om it twadde plakje wurdt noch striden, want Hendrik de Jong kin mei syn gemiddelde fan de lêste wiken Bertus en Eddy noch foarby gean.

Bywurke oant  25 maaie 2003
tuskenstân einstân
dit jier ferline jier namme SDS oantal
1 (1) Ype Tiemersma IV en V 22
2 (8) Eddy de Boer IV en V 15
3 (50) Bertus Bootsma IV en V 14
4 (19) Hendrik de Jong I 13
5 (10) Robert Sijbesma I en II 11
6 (3) Roel Sybesma V 9
7 (18) Harm Stremler I 8
8 (-) Willem Wijnia II 8
9 (-) Gerard Posthumus III en IV en V 8
10 (12) Bas van der Weij IV 8
11 (48) Henk Postma I en II 7
12 (46) Pieter Kamstra II 7
13 (5) Harm Auke Dijkstra II en III en V 7
14 (-) Jan Stenekes III en IV 6
15 (53) Henk van Houten IV 6
16 (24) Martin Overal IV 6
17 (13) Dennis Dijkstra I en II en III 5
18 (51) Friso Albada III 5
19 (17) Peter Kusters III 4
20 (-) Tjeerd Dijkstra III 4
21 (54) Jan Keuning IV en V 4
22 (4) Siemen Kingma V 4
23 (60) Willem Tjalsma V 4
24 (27) Jacob Plantinga V 4
25 (-) Durk Yde Sjaarda I 3
26 (-) Wichard Deinum I 3
27 (-) Tjipke Klaas Okkema I 3
28 (41) Feite de Haan I 3
29 (9) Jappie Wijnia I en II 3
30 (-) Auke Hiemstra II 3
31 (-) Ronnie Wagenaar II en III 3
32 (47) Donny Okkema II en III 3
33 (21) Lieuwe Meijer III 3
34 (11) Ids Boersma III en IV en V 3
36 (-) Frans P. Terpstra III en V 3
37 (23) Klaas Malda IV 3
38 (7) Folkert R. Vellinga V 3
39 (-) Jelle de Boer V 3
40 (-) Sipke Hiemstra V 3
41 (29) Floris Hiemstra I 2
42 (14) Klaas Visser II 2
43 (50) Jeroen Brouwer II en IV 2
44 (20) Jentsje Jorritsma III 2
45 (34) Hindrik Eringa IV 2
46 (-) Pieter Groenveld IV 2
47 (26) Aant Hofstra V 2
48 (-) Tsjeard Halbersma I 1
49 (43) Frank Rijpma II 1
50 (-) Gerrit Hengst II 1
51 (30) Peter Sijbesma II 1
52 (44) Jos Zonderland II 1
53 (-) Anco Elgersma III 1
54 (11) Ids Boersma III 1
55 (-) Jacob K. Haitsma III 1
56 (-) Marco Hoekstra III 1
57 (-) Watse Postma III 1
58 (22) Wouter Hylkema III 1
59 (-) Ydo Harkema III 1
60 (33) Evert Tanja IV 1
61 (-) Ivo Donath IV 1
62 (-) Rene Velzen IV 1
63 (56) Richard Posthuma IV 1
64 (25) Wilco Overal IV 1
65 (-) Rienk Wiersma V 1
66 (38) Ype Burggraaff V 1
67 (-) Klaas Molenmaker V 1
68 (-) Rudy Dijkstra V 1