SDS 5 slút ôf mei gelykspul

Prima oerwinning SDS
22 mei 2003
Ype Tiemersma topskoorder fan de klup
25 mei 2003

SDS 5 hie dit jier 1 kear gelykspile. Sneon yn Marssum tsjin SSS waard de twadde kear. Unnedich. Want in 2-4 foarsprong fuortjaan is net goed te neamen. Doelpunten wiene der fan: Ype Tiemersma, Lieuwe Meijer, Gerard Posthumus en Rudy Dijkstra.

Yn dizze wedstriid waard ôfskie nommen fan Teun Boonstra. Mei syn 56 jier fynt hy it wol goed sa. Teun wie fanôf 1970 lid.

Ek Rienk Wiersma stopt (tydlik) der mei.