Yndieling JO19-O17-O15

Yndieling JO9 O8G en Oranje 2032
5 juli 2021
Yndieling JO13 JO12 O11G JO10
5 juli 2021

Foar it seizoen 2021-2022 is de yndieling makke foar de jeugdalvetallen. Dit binne de JO19, JO17 en JO15. Dy lêste twa kategorien binne yn kombinaasje mei Nijland.

 

SDS JO19-1
Schraa, Jente
Sweering, Tim
Wijnja, Wessel
Groothof, Steijn
Weg, Luka van der
Boer, Thijs de
Hiemstra, Jens
Schaar, Sije van der
Brouwer, Jelmer
Wijnia, Pieter
Andringa, Tjerk
Nijdam, Thomas Oane
Kramer, Gerbrand
Janssen, Niels
Dijkstra, Jelmer
Ali, Moustafa
Spoelstra, Jelte
Trainer – Coach Henk Mulder
Leider: Pieter de Boer
ST SDS -Nijland  JO17-1 St SDS Nijland O17-2G
Redmer Wiersma Bartele Bouma
Sjirk Jetse Vellinga Jochem Scholts
Gjelt Kempe Nouri Ali
Niels Hiemstra Ridzert Veldman
Wessel Zijlstra Jelmer Abels
Yke Gaastra Tobias Jellema
Niels Terpstra Jochem Postma
Raymond Terpstra Jildert Hiemstra
Pieter van der valk Grace Odier
Ate Schaap Prajita Chetri
Timen de Boer Minke Postma
Mohammed Baghdadi
Leider: Folkert Rients Vellinga Leider: Volgt zsm
Leider: Johan Hiemstra Trainer: volgt zsm
Trainer: volgt zsm
ST SDS-Nijland O15-1 ST SDS Nijland O15-2G
Jorn Hiemstra Sjoerd Andringa
Tjalling Bouma Auck Dijkstra
Sietze Bouma Johan Gaastra
Jelle Tiede Vellinga Hessel Abels
Pieter Bouma Marijn de Groot
Luuk Meijer Mohammad Ali
Jorrit Stap Jarno van der Weij
Rients Klein Sworming Sander Velzen
Sven Hoekstra Mohammed Dahir
Sikke van Kappeyne Ibraahim Dhir
Tim van Hiel Noor van den Ende
Jelmer de Boer Roos Douwes
Xavi van Geerenstein Corrie Ymkje Altenburg
Geert-Jan Diever Fenna Sweering
Leider: Minne Bouma Leider: volgt zsm
Leider Jappie de Boer Trainer: volt zsm