Yndieling JO13 JO12 O11G JO10

Yndieling JO19-O17-O15
5 juli 2021
De EK-wepper…..
6 juli 2021

 

ST SDS-Nijland O13-1 SDS JO11-G
Evan de Jong Amarins Bouma
Jarn Dusselaar Marc Hoekstra
Niek de Haan Pytrik Ynema
Lars Steehouwer Anish Chhetri
Eelke van der Meer Ahmed Dahir
Sander Vriesema Steffen Schram
Wytse Johannes Breeuwsma Jens Veenstra
Sven de Haan Jildau Jellema
Wieger Mous Sybrecht Overal
Jelle Louwsma
Lucas van der Meer
Martijn Kil
Rayan van Tilburg
Sjoerd Breeuwsma
Jurre Spijksma
Romke Boonstra
Leider: Auke Johannes Breeuwsma
Leider: Lieuwe Vriesema
Trainer: Nico Jan Bonnema
ST SDS-Nijland O12-1 SDS JO10-1
Asrom Tesfamichael Melle Terpstra
Bauke Jan Dijkstra Brent Overal
Dinand Akkerman Martijn Smit
Hille v.d. Valk Jens Steehouwer
Julian Jellema Finn Wagenaar
Lars Akkerman Tymen Stenekes
Omar Baghdadi Tymen Bults
Rudmer Jesse Joustra Jinse Durk de Jong
Storm Tak Auke Andries Veenstra
Thymen Santema
Yorick Visser
Zenn Hoitinga
Leider: Wesley Hoitinga Leider: Frans Pieter Terpstra
Trainer: Wesley Hoitinga Leider: Ronny Wagenaar