Wk nei 32 wedstriden

Jappie derop út!
19 juni 2006
Wepperkes -tiisdei-
20 juni 2006

Nei Togo – Zwitserland   0-2
Der wie ien koprinner, der binne no wer twa. Richt Folkerts wie ien fan de 9 dy’t 0-2 foarspeld hie. De 10 punten dy’t it har oplevert bringt har wer op nr 1 neist Jeroen Brouwer. Skelte Anema meldt him no ek yn de top.

Nei Saoedie- Oekraine  0-4
Der wiene twa koprinners, mar der binne no wer fjouwer. Se sykje elkoar hieltyd werop. Freddy Scheltema en Bauke Jan Plantinga steane as in klavertsje 4 boppeoan. Mei Hendrik de Jong giet it net goed dêr ûnderoan.

Nei Spanje- Tunesie   3-1
Hast elkenien hie Spanje op de winst, mar net ien foarsei 3-1. Dus in soad dielnimmers 5 punten der bij. Sa as … de 4 koprinners. Foar Ate Feike wie it sneue boel. Hij wie de ienige dy’t de Tunesiers op winst hie en hie dus lekker ynhelje kind at dat lêste kertierke der net west hie.
 No rint er noch mear skea op. Stabile middenmoters binne Jan Strikwerda en Minne Bonnema.

Richt Folkerts 140
Jeroen Brouwer 140
Freddy Scheltema 140
Bauke Jan Plantinga 140
Skelte Anema 135
Bauke Dijkstra 135
Peter Sijbesma 135
Ruurd Boorsma 130
Henk Postma 130
Kees Adema 130
Sytze Jorritsma 130
Jacob Plantinga 130
Lolke Hofstra 125
Tsjerk van der Pol 125
Jaap Zijlstra 125
Jelte Pieter Dijkstra 125
Lisanne van Dijk 120
Wybren Jorritsma 120
Gerrit Koudenburg 120
Feike Jorritsma 120
Sjoerd van Beem 120
Ids de Boer 120
Gearard Posthumus 115
Sjoerd Postma 115
Klaas Dijkstra 115
Frouke Bleeker 115
Carla Jorritsma 115
Meinte Wesselius 115
Rinse Joustra 110
Mark Postma 110
Margje Koudenburg 110
Jan Strikwerda 110
Minne Bonnema 110
Sybren Wesselius 110
Willem Wijnia 105
Hammie Westra 105
Dirk de Jong 105
Jan Simon Jelsma 105
Pieter Kamstra 100
Jan Stenekes 100
Trienus de Jong 100
Namkje Koudenburg 100
Johan Delfsma 100
AnneMarie Wijnia 100
Feite de Haan 100
Douwe en Foeke Reitsma 95
Minne Joustra 95
Aant Hofstra 95
Jelle de Boer 95
Ate Feike de Boer 90
Gerlof-Jan Hofstra 90
Marco Hoekstra 90
Bas van der Weij 85
Hendrik de Jong 85