Willem Wijnia útroppen ta erelid fan SDS

SDS 1 – Workum 1 yn byld
12 november 2023
SDS-League: ‘Noppert United’ pakt de wykpriis!
14 november 2023

Op de ledengearkomst fan SDS hat Klaas de Haan ferline wike in fertsjinne bosk blommen krigen fan foarsitter Helga Develing foar al dy jierren dat hy leider/trainer/flagger en sa west hat by SDS:

Willem Wijnia waard útroppen ta erelid fan SDS foar syn rol binnen SDS en syn fertsjinste foar de oanlis fan it keunstgersfjild, it organiseren fan de SDS-League, it meitsjen fan klupblêd de Treffer,  it betinken en meitsjen fan it SDS-jubileumplaatsjesboek, it organiseren fan it SDS-jubileum en as úthingboerd fan SDS.