Evenementen in december 2022

Foto’s SDS-Trynwâldster Boys
1 juni 2003
Wa kin oan Geert tippe?
2 juni 2003

De Trefferredaksje is altiten op syk nei nijs. Seker no’t de fuotballeaze periode der oankomt binne se skerper as ea. Se rinne betiden ek allegear mei in kamera om en it tafal wol dat der ferline wike wol in hiel bysûndere foto makke waard.

Wêrom waard Ype Tiemersma yn in Cambuur sjurt ûnderfrege troch Germ Stenekes fan Omrop Fryslân???

Wy hâlde jim op de hichte!