Wa kin oan Geert tippe?

Wêrom hie Ype in ynterfjoe mei Germ Stenekes
2 juni 2003
Mear foto’s SDS – Trynwâldster Boys
3 juni 2003

Yn de kommende Treffer de rubryk “wat neist it fuotbal” mei Geert Couperus.

De Treffer komt kommende freed wer út.