Weppers woansdei 9-10-2019

SDS-League: ‘Aan de kant ik moet naar ’t stadion’ allinnich oan kop!
8 oktober 2019
Weppers freed 11-10-2019
11 oktober 2019

Stân fan saken

Hoe stiet it der foar mei de teams fan SDS? Jim kinne it hjir sjen.

SDS MO13-1 jûn yn aksje

Jûn om 18.45 komme de fammen fan SDS MO13-1 yn aksje. Sij spylje tsjin MKV’29 MO13-1.

It ferslach:

Mo13 wint mei 13-0! Earste winst fan it team fan Lysanne en Carlis.
Wylst de rein mei bakken ut de himmel foel, fjochten de fammen foar wst se wurdich wiene. Alle trainingsarbeid kaam der jun is lekker ut.
It manmachtiche publiek krige fan Marco in bak koffie om wat by te kommen fan de mooie goals en it tikkie takkie fuotbal fan de fammen. Ek de 2e helte wie ienrjochtingsferkear.
Luka hie as skiedsrjochter in makkelijke jun. Hy hoefde alinne mar te soarchjen d at de goals goed optelt waarden.
Moaist wie dat yn elts gefal it skoareboard it wer die, mar de stand fanof de 9-0 net meer byhalde koe.

Nij sjurt SDS 4

It ûntwerp foar it nije sjurt fan SDS 4 leit al by MUTA. It it net in plaatsje?

It 25e Meinte-Sixma-toernoai

Op dinsdag 22 oktober aanstaande is het weer tijd voor het jaarlijkse Meinte Sixma toernooi.
Jo-8 tot en met Jo/mo 13 van zowel Nijland als SDS gaan dan met elkaar de sportieve strijd aan in een mixtoernooi. Dit jaar is het al de 25e editie en daar zullen we extra bij stil staan! Binnenkort komt het opgave formulier op de side, hou het in de gaten! Het spektakel start om 14 uur.
De jeugdcommissie vv SDS/vv Nijland

Ut de âlde doaze


Sa no en dan komt de wedstriid wer ter sprake. De ” legendaryske”wedstriid fan SDS 1 tsjin Balk 1. It seizoen 1996-1997. Wij seagen noch efkes yn it archyf.

Programmaboekje sc Heerenveen

Yn it programmaboekje fan ôfrûne sneon by sc Heerenveen – PEC Zwolle koenen wy lêze wat Habtamu de Hoop der allegear fan fynt;

De Tsjerne

Neidat de kantine sneon ticht is kinne de SDS’ers noch moai efkes trochsette yn de Tsjerne.

Harsens derby (2165)

In penalty hoecht meastentiids hielendal net sa hurd……………..