Weppers woansdei 30-4

Weppers tiisdei 29-4
29 april 2014
Programma sneon 3-5
30 april 2014

Seal: SDS 1 op skot
SDS 1 hat juster goeie saken dien yn de striid om it 7e plak. Yn Balk waard mei mar leafst 11-3 wûn fan direkte konkurrint Woudsend 1.

Trainingsjaske

Fannejûn(tiisdei) ha ik myn trainingsjas lizze litten op it fjild efter de sporthal.

Doe’t ik m wer ophelje soe wie it jaske fuort. It is in blau mei read nike trainingsjas.

Wa hat m meinommen? Graach wer werom bringe op de Singel 26 yn Easterein. 

gr Halbe Willem Overal

Gjin trainen
SDS E3 en E4 hawwe hjoed gjin trainen.
Hans

Treffer
As it goed is dan hawwe alle leden en stipers fan SDS de ôfrûne moanne in Treffer krigen. Mocht dit net sa wêze jou it dan efkes troch oan DeTreffer@vv-sds.nl!

Adreswizigingen
Geane je ferhúzjen jou je nije adres dan efkes troch oan Tina Wiegers fia tillefoannûmer 0515-331365 of mail nei:
Ledenadministraasje@vv-sds.nl.

Dooitze is der net

Kommende sneon 3 maaie, nye wike tongersdei 8 maaie en sneon 10 maaie komt Wim van Brink my ferfange.

Grtn Dooitze Nauta ut Stiens.


Alderaardichst


Harsens derby(1263)
Frans Stap keepte juster de stjêrren fan de himel by SDS 1 seal. Ek net sa gek, want hy waard aardich ûnder hannen nommen foar de wedstryd……….