Weppers woansdei 28-9

Weppers tiisdei 27-9
26 september 2011
Weppers tongersdei 29-9
28 september 2011

Sponserjûn
Út tige ûnbetroubere bron hawwe wy justerjûn fernaam dat de sponserjûn dit jier op tongersdei 24 novimber plak fine sil. Dit kear is der net ien sprekker, mar binne der 2 sprekkers útnoege. Nammen hope wy binnenkoart bekend meitsje te kinnen. 


D1 wint
Soms meitsje mailtsjes in hiele lange omwei foardat se yn Wommels oankomme. Sa is dit ferslach fan D1 dat moandei temoarn Itens ferliet en tiisdeitejûn yn Wommels oankaam.

D1 zit dit jaar best in een zware poule, maar onze jongens gingen er vandaag weer voor…
De eerste  helft was er al snel voorsprong, 1-0. Zo’n mooie uitgangspositie had D1 dit seizoen nog niet gehad! Toen het 2-0 werd was de stemming helemaal vrolijk. De spelers in het veld, maar ook de enthousiaste ouders langs de lijn. Toen het 2-1 werd en zelfs later 2-2 steeg de spanning en kreeg vv Heerenveen steeds meer balbezit en overheersten zij de wedstrijd. Maar onze jongens zitten niet voor niets in D1! Ze vochten als leeuwen, hoe moe ze ook waren en toen het 3-2 werd was iedereen uitzinning van vreugde! De spelers, de leiders én de ouders! 
Deze 3 punten zijn binnen, gefeliciteerd jongens en leiders
!

Utslaggen en standen
Hjir kinne jim de útslaggen fan dit wykein besjen. Mar nijsgjirricher binne de standen dy’t der ek opsteane.

C2
SDS C2 traint donderdagavond niet.
Helaas ben ik door familieomstandigheden verhinderd.
groetjes Andre

VI-kwis
By de VI hawwe sy wer in alderaardichste nije kwis. Doch je best, mar meitsje je gjin “kopsoargen” .

Harsens derby (574)
Sytze Kooistra tipte ús dizze knappe goal. Dizze Argentijn wit oars nea te skoren, mar as hy de bal dan ek ien kear knap rekket………………..