Weppers woansdei 24-6

Weppers tiisdei 23-6
22 juni 2009
Weppers tongersdei 25-6
25 juni 2009

WK
Jûn om 19.30 sil der wer in WK plakfine op it skopfjild fan Wommels.

Spilersfoto’s
Sa ’t jimme witte stiet de teamyndieling fan de jeugd alwer in skoftke op de webside. In soad fan dizze spilers steane derop mei in ferâldere foto of steane allinnich sa op de foto:

Wa ’t in moaiere foto fan ien fan dizze spilers hat mei se maile nei info@vv-sds.nl!

Kaartenpakkers
By de VI hawwe sy wer in aardige kwis. Dizze giet oer notoire(wat is it Fryske wurd hjirfoar?) kaartenpakkers. Wy misten Mark Postma (klik
hjir).

Net sjonge!
Dat fuotballers simmers wat oars dogge is best, mar miskien is it better dat sy net sjonge. Lústerje mar ris nei Malouda fan Chelsea:Nijs?
Mail it nei
info@vv-sds.nl!


Moarn miskien wol wer mear!