Weppers woansdei 24-12

Winterprogramma SDS 1
23 december 2008
SDS League: Tsjeard pakt kopposysje!
24 december 2008

Adreswizigingen
Mei it rûnbringen fan de nije Treffer kamen wy der achter dat der in soad SDS’ers binne dy ’t ferhúze binne mar gjin adreswiziging trochjûn hawwe oan Koos Plantinga. Dit graach sa gau mooglik dwaan fia dit eameladres (klik
hjir).

SDS League
Jûn hjir de nijste stân. Rekkenje der mar op dat der wer in nije koprinner is.

Gjin fleis
Wij freegje ús ôf wat Stoffel no mei de Krystdagen yn de fleispanne hat. Sjoch
hjir

Tuskenstân
SDS spilet twadde Krystdei noch in oantal wedstriden poulewedstriden op it Krysttorunooi yn Frjentsjer. Sjoch op
dizze side bij Kersttournooi hoe’t se der foarsteane. Ek it programma is dêr te finen.

VI-stadionkwis
Net ien wist ús de stadions te melden dy ’t Hylke net wist. No hawwe wy de antwurden fan de VI krigen. Klik hjir om se te besjen.

Hakkies
Felipe Caceido spilet foar Manchester City, mar krijt net folle kâns yn de basis troch de oanwêzichheid fan û.o. Robinho, Jo en Benjani. Wat ús betreft mei hy fanôf no eltse wike wol yn de basis begjinne. Hy makke ôfrûne wike 2 goals en dy mochten wy wol lije: