Weppers woansdei 15-5

Slotjûn jeugd
15 mei 2012
Himelfeartweppers
16 mei 2012

SDS EK-League
Fansels sille wy ek dit EK wer in SDS EK-League organisere. Yn wat foar form dat wêze sil kinne jim hjir ynkoarten lêze.

SDS B1
De B-junioren moeten om vanavond om half acht thuis spelen tegen IJVC B1. Ze worden in de box verwacht om 18.45 uur

Jierdei
Sietske Poelsma hat hjoed har jierdei. Sij is 23 jier wurden. Fan herte lokwinske.

Stannen
Hoe ’t alle SDS-teams it dogge yn de kompetysje kinne jim 
hjir sjen.

Skiedsrjochter socht
André Vink siket foar sneon 13.00 noch in skiedsrjochter foar de wedstryd SDS B1 – Lemmer B1.

Slotmiddei
Freed 25 maaie is it slottoernooi foar de jeugd. Jim kinne it programma
hjir fine. Dat wolle jim seker net misse.

Wiziging gegevens leden
It kin foarkomme dat der feroaringen binne bij gegevns fan leden. Je kinne tinke oan it adres, it tillefoannûmer, it banknûmer of wat oars. It is foar de ledenadministraasje wichtich dat de goeie gegevens yn it bestand sitte. At der wat wizigt dan kinne jim gebrûk meitsje fan
dit formulier. Dat formulier is lykas in oantal oare formulieren dy ’t der al steane binnenkoart bij it kopke “oan-/ôfmelde” te finen.

Derút
In pear wiken lyn noch in moai affysje fan sc Franeker4- SDS 5. No út de kompetysje troch wangedrach fan spilers fan klups as Ternaard en BeNot Blija. Sjoch
hjir.

Harsens derby (762)
Dit is mei rjocht de moaiste tackle fan it seizoen 2011-2012: