Weppers woansdei 14-12

SDS League: Torpedo Toering fier oan kop!
14 december 2011
Wepperkes tongersdei 15-12
15 december 2011

SDS-frouljustoernoai
Sneon 17 desimber is it SDS-frouljustoernoai foar de froulju en famkes fan SDS DA1, DA2 en MC1. Wa ’t meidwaan wol kin harren opjaan by Sietske Okkema of Jildou Jorritsma. It begjint om 19.00.

Wintersliep
De DA1 en de DA2 geane yn de wintersliep. De trainingen bûten binne foarbij, mar we sille noch wol 2 kear yn de seal traine. Dit sil gebeure op woansdei 28 dec. en woansdei 4 jan. beide kearen om 20:30. Goeie kryst alfêst en we sjogge jim wol ferskynen yn de seal.
Sytze en Bauke

Winterskoft
De b junioren hoeven vandaag niet te trainen, de winterstop is begonnen.
Groet, trainers/leiders B’s

Trainen SDS 2
De training van morgen voor de B-selektie is om 20.00 als het veld het toelaat.
Johan

Krysttoernoai Frjentsjer
Kommende sneontejûn begjinne de foarrondes fan it Krysttoernoai yn Frjentsjer. Sa as de lêste 10 jier docht der ek dit jier wer in ploegje SDS’ers mei. Jaap, Skelte, Tsjipke, Erik, Feiko, Feite, Jelmer en Willem spylje yn SDS-tenue. Fansels binne der fêst mear SDS’ers dy ’t meidogge. Geert “skroefke” Dijkstra, Bote Strikwerda en Jildert Hylkema dogge fêst ek wer mei. Ek âld-SDS’er André Bons is fêst fan de partij.
Hjir kinne jim it programma fine.

Krystferhaal
Sa healwei desimber rint al wer moai rjochting kryst. Om fêst yn de stimming te kommen hjir in prachtige kollum fan ien fan ús favorite kollumnisten; Sjoerd Mossou.

Harsens derby (634)
De Serie D yn Itaalje is dúdlik leuker om nei te sjen as de Serie A: