Weppers woansdei 14-1

SDS-sealtoernoai senioaren, A’s en sealfuotballers!
14 januari 2015
Weppers tongersdei 15-1-15
15 januari 2015

Gjin trainen op it trainingsfjild
Er kan vanavond niet getraind worden op de trainingsvelden.

Oetze

Wol traine op it MFT
Der kin wol hiel goed traind wurde op it MFT. Brûk dan wol in plofbal sadat je de moaiste panna’s meitsje kinne en de bal net alle kanten op stuitert.

SDS 2 nei Dronryp
SDS 2 traint tongersdei û.l.f. Piet Roersma om 20.00 oere op it keunstgêrs yn Dronryp.

SDS nijjiersseal-C-toernooi
Kommende sneon 17 jannewaris hawwe de C-s harren Nijjierstoernooi yn de seal. Dat is fan 9.00 oant 12.00 oere. Opjaan hjir foar kin hjir.

SDS-Sealtoernoai
Op sneon 24 jannewaris is der wer it jierlijkse SDS-sealtoernoai foar senioaren, sealfuotballers en A-junioaren. Ek âld-SDS’ers binne wolkom.
It toernoai begjint om 19.00 oere yn sporthal de Greidhoeke yn Easterein. Opjaan hjir foar kin
hjir.

Harsens derby (1412)
Trainer Mancini fan Inter treft it fan ‘e wike net. De spilers fan Inter witte him wol te “treffen”……..