Weppers woansdei 12-8

Kompetysjeprogramma SDS 2
11 augustus 2015
Weppers freed 14-8
14 augustus 2015

SDS 1
Mar leafst trije korrespondinten hiene wij juster yn Bitgum sitten. De twitterman fan Bitgum, Enne Jehannes syn twiits en Dooitze dy’t tusken it fersoargjen ús berjocht die fia Messenger.
De rêststân wie 0-0. De einstân wie 0-2. Doelpunten wiene der fan Hendrik de Jong en Teun Heeres.

SDS 2
SDS 2 sil kommende sneon ek traine. Sy sille sneon los om 11.00 oere.

Efter de bar
Foar sneons wurdt der noch socht nei lju dy ’t it wol wat liket om moarns of middeis efkes efter de bar yn de kantine te stean. Wa ’t dit wat liket mei wol maile nei
info@vv-sds.nl.

VR1

De fammen fan Vr1 binne ek al wer oan it trainen.

SDS A1
Ek SDS A1 is alwer los. Sy trainden juster yn Wommels:
Permalink voor ingesloten afbeelding

Seal
De nije kompetysje/yndieling foar de sealfuotballers is ek bekend:

Blauw Wit ’34 16
Haskerland 5
Haskerland 6
NTW 2
SC Bolsward 2
SC Bolsward 7
SDS 1
SWZ Boso Sneek 3
VWC 1
Workum 3
Woudsend 1
Mochten der lju weze dy ´t it ek wol wat liket om te sealfuotbaljen dan meie dy wol maile nei info@vv-sds.nl.

Ut in âlde Treffer
Wij fûnen noch in moai ferslachje yn de Treffer fan 1985. Mei in haadrol foar Ate Vellinga. Sjoch
hjir!


Harsens derby (1575)
Dat is ek sneu! Dan moat it seizoen noch begjinne en hawwe je de moaiste goal fan it seizoen al makke……..Letter miskien noch wol mear!