Weppers tongersdei 4-9

De nije SDS-League!
3 september 2014
Seleksjes sneon 6-9
5 september 2014

De nije SDS-League
Jim kinne allegear wer meidwaan oan de nije SDS-League. Wat soe it dochs aardich wêze as der in hiele bult lju meidogge. It is net allinnich in alderaardichst spultsje, mar je stypje SDS ek en je hawwe kâns op alderaardichste prizen. Lever je team sa gau mooglik yn. As earste, twadde of tredde ynleverje slagget net mear, want Ate, Aant en Hendrik Eringa wienen je al foar.
Sjoch
hjir foar alle ynformaasje.

Klupadressen
Mochten je mei je team út te fuotbaljen moatte dan kinne je
hjir fantefoaren moai it adres fan de fuotbalferiening efkes opsykje.

SDS D3 wat letter
SDS D3 spilet de útwedstryd tsjin Mulier 20 minuten letter dan dat soe. De wedstryd begjint no om 10.05.

F1 op foto

De jonges fan F1 steane ek al wer op de foto yn dit prille seizoen.

D3

Ek D3 is klear foar it nije seizoen.

Harsens derby(1330)
Dit is dochs in alderaardichste penalty: