Seleksjes sneon 6-9

Weppers tongersdei 4-9
3 september 2014
Weppers freed 5-9
5 september 2014

WPB 1 – SDS 1
13.00: der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Dirk, Hendrik, Wytze, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Teun
Assistent skiedsrjochter: René

Heerenveense Boys 2- SDS 2 
10
.45: der wêze
12.30: fuotbalje
Jort, Jelle, Stefan Kok, Hendrik E, Gerrit, Feite, Sytse, Pieter K, Allert, Sjoerd R, Sjoerd de V, Ralph, Willem,
Riders: Willem, Feite, Hendrik, Jeroen

sc Franeker 5 – SDS 4 
13.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids de B, Broer Jacob, Ids B, Wichard, Harm A, Gert Jan, Auke,  Hans, Jan, Peter,Jeroen, Ronny, Pieter S., Arjen Los
Flagger: Daan Boersma

SDS 5 – Oudega 2
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Andries, Jelte, Jelmer, Arjan, Gerlof, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort,   Gerrit, Jorrit V

MKV A1 – SDS A1
11.00 der wêze
12.15 fuotbalje
Teun, Pieter de V, Jurjen L, Bauke, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar, Pieter S, Foeke, Remon, Bote, Gerwin
Flagger: Klaas Overal