Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 28-4
27 april 2010
Keninginneweppers
30 april 2010

Gewoan op it strân fan Easterein…………
De B sel traint tongersdei net yn Hidaard mar op het goud gele strand van ……………….Easterein om 7 oere.

Ja minsken is it keunst of echt sân?
Ja dat is gean keunst………
Groeten Klaas Gratema.
  

Wat seist?
Hjirûnder in foto fan Mark Postma yn de earmen fan Skelte Anema(of is it oarsom?). Wat sizze sy tsjinelkoar? Mail it nei info@vv-sds.nl. De leuksten komme yn de folgende Treffer:

Mark: “Skelte hâldt my asjeblyft beet, want ik flean dy grutte fint oan, echt wier”
Foto Henk Bootsma.

DJJello yn de kantine
Sneon 8 maaie moat it drok wurde op de Skoalleseize. Foar de measte seniorenteams is it de leste thúswedstriid fan it seizoen. Boppedat kin it
earste alvetal wol wat stipe brûke om hânhavening yn ‘e 2e klasse te
realisearen. Mar ek de oare teams fan SDS meie natuerlyk oanmoedige wurde.
Fanôf 16.30 oere is der ek noch muzyk mei meiwurking fan djjello. We
rekkenje op jimme komst op 8 maaie.
De aktiviteitenkommisje

Ald Hearrenfean
Donderdag 29 april 18:30 uur: Oud SC Heerenveen – Regioteam Sneek/Wymbrits
Toppers uit het verleden als Gertjan Verbeek, Maarten de Jong, Jeffrey Talan, Johan Hansma, Pieter Bijl, Eddy Bosman en Jan de Jonge staan nog regelmatig op de velden. Deze keer in IJlst.
Entree: € 3 (inclusief Deetoxx € 5), kinderen t/m 12 jaar gratis.Harsens derby (204)
Och ja, wy misse allegear wolris in grutte kâns……