Weppers tiisdei 6-8

Harsens derby!!!!!
5 augustus 2013
Starttoernooi jeugd
7 augustus 2013

Training
Jûn sil de A-seleksje wer foar it earst traine. Harren programma fan augustus is hjir te sjen.

Nij lid
De froulju fan SDS 1 hawwe der in nij lid by. Hester Kingma út Wommels is krekt lid wurden. Wolkom!

Nij lid(2)
Ek C1 hat der in nij lid by; Jesse Wynia. Ek wolkom!

Earste training C1
Fanút Turkije krije wy krekt it folgende berjocht binnen:

C1 traint op dinsdag en donderdag van 18:00 tot 19:00 uur de eerste training zal op donderdag 22 aug. Zijn. Meer info krijgen jullie op de mail na mijn vakantie

Groeten uit Turkije Pieter de Boet


Sterk ferhaal
It sil Dooitze wol sterk lykje, mar as Johan Cruijff it seit is it wier fansels. Hooplik nimt Dooitze it mei yn syn krachtprogramma(klik
hjir).

Bad-hairday(3)
De oanfaller fan Partizan Belgrado Mitrovic hat de klups foar it útkiezen. Hooplik ek de kappers…………..


Harsens derby(1087)
Út ûnbetroubere bron hawwe wy fernaam dat Jaap de Blaauw jûn lyk begjinne wol om hjir op te trainen:


Letter mear!