Weppers tiisdei 6-11

Weppers moandei 5-11
4 november 2012
Weppers woansdei 7-11
6 november 2012

Ferslach
Wij hiene al koart oanjûn hoe’t  siet mei Robur Vr1 – SDS Vr1, mar Pieter Veenje hat er in hiele emoasjoniele miening oer. Sjoch bij
ferslagen

Alde doaze
De âlde doaze bringt ús dizze kear bij nammen as Matty en Elly en Atty en Pieta.  Sjoch
hjir foar de foto.

Standen
Hjir kinne jim fan alle teams
de stân yn de kompetysje sjen.

Iets te folle ear?
Efkes libben wij yn de ferûnderstelling dat Samme ek in bear fan in wedstriid drafd hie. Wij krije lykwols in oar ferhaal binnen:
It soe al hiel knap weze at Samme draaft hat.
Hy stie freonlik te roppen en razen yn Landerum (8km) nei alle foarby kommende bekinden. At der al meidien hat dan is hy  binnenkaam, nei hus fytst en hat er oare klean oan dien binnen 34 minuten! Dat is echt in topprestaasje.
Doe ik him frege werom at hy net mei die, rôp hy wol wat ûnfersteanbers, mar dat syn vinger nei syn poat oan it wizen wie sei my genoch. Oar jier mar! Sokke mominten gean altyd hiel rap, foardat je it witte drave je alwer troch Formerum en stjit de folchjende Overal (Hanny)  al te roppen!
Tsjeard
Fansels begjinne wij ek te twifeljen oan oare “dielnimmers”

SDS-ledengearkomst
Kommende woansdei 7 novimber is om 20.00 de ledengearkomst fan SDS. De wurklist fan dit barren stiet yn de Treffer.

Harsens derby(882)
“Lóóóóóóóóóóóóóóóóóós”!