Evenementen in november 2022

Weppers moandei 25-6
24 juni 2012
Weppers woansdei 27-6
27 juni 2012

Lokwinske (1)
Pieter Groenveld (SDS 5) hat hjoed syn jierdei. Fjouwer krúskes kin der bij skriuwe. Fan herte lokwinske.

Lokwinske (2)
Rico Kupers (F5) is de oare feestfierder hjoed. Hij wurdt noch mar (fine wij) en al (finen syn âlders wierskynlik) 7 jier.

Yn je bleate pingel
De Ingelse supporters hawwe der wier alles oan dien om de Itiliaanske pingelnimmers ôf te lieden:
afleiding tijdens penalty
Miskien kinne sy de folgende kear better
dit probearje.

Harsens derby (798)
Ho!