Weppers tiisdei 24-11

Jiergearkomst SDS
23 november 2009
Weppers woansdei 25-11
24 november 2009

Ledengearkomst
Woansdeitejûn is der om 20.00 wer de jierlijkse gearkomst fan SDS-leden. Sjoch
hjir foar de útnoeging en aginda.

SDS-famkestraining giet net troch
Helaas, helaas de training van DA2 gaat niet door. 
Zaterdag spelen we thuis, om 11:30 verzamelen in de bestuurskamer. 
Enkele famkes moeten nog 6 euro betalen, neem het zaterdag even mee. 
Donderdagavond vertrekken we om 17:45 naar Heerenveen.
groetjes, Andre

Giet ek net troch
De training fan SDS C2 giet jûn ek net troch.
Andre

Giet ek net troch
het trainen van D2 gaat vanmiddag niet door.
donderdag een nieuwe kans, als het verder droog blijft.
groeten Boudewijn.

Rinskuon mei
De leden fan de A-seleksje meie jûn de rinskuon meinimme.
Dick
Wy krigen hjiroer ek noch in tip binnen:
Eefkes in tip foar Dick jûn:
Mei helaas sels net meidwaan, mar mocht de A-seleksje jûn ergens rûntsjes drafen gean let dan wol efkes op in ferdwaald hoekje of in ticht boskje.. Hjir kin sich wolris in útpuffende Stremler of Haitsma befine….

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
Moarntejûn wurdt der wer folop sealfuotballe yn Easterein. SDS 1 wachtet in drege dobber. Sy meie it om 20.30 opnimme tsjin koprinner tsjin ZZVV út Ruinen(..). SDS 2 nimt it hjirnei om 21.30 op tsjin Friesland 7.

Midwintercup 2010
Kommende moandei sil de lotting wêze foar de lêste Midwintercup. Foar SDS dogge SDS 1, SDS seal 1 en SDS DA1 dit kear mei.

SDS League
Wy hoopje tongersdei mei de nijste stân fan de SDS League te kommen.

VI-kwis
By de VI hawwe sy wer in alderaardichste, mar wer tige drege kwis(klik hjir).

Gêrs ferfange
Snein by Ajax – SC Heerenveen waard de Feansters dúdlik wêrtroch it gêrs yn de Arena sa faak ferfongen wurde moat:
Photo
En hoe sit it mei de parkeergaraasje ûnder it fjild?

Harsens derby (87)
Net eltsenien komt fuort mei in handsbal sûnder dêrfoar in reade kaart te krijen: