Weppers tiisdei 15-2

Weppers moandei 14-2
13 februari 2011
Weppers woansdei 16-2
16 februari 2011

SDS 1 oefent jûn yn Snits
SDS 1 spilet jûn in oefenwedstriid yn Snits tsjin V.V. Sneek Wit Zwart 2. De wedstriid begjint om 20.00 oere. Fertrek is om 18.45 oere. Nim genoch auto’s mei! 
Dit is de seleksje: 
1 Jaap
2 Kristian
3 Ewout
4 Skelte
5 Feiko
6 Grietzen
7 Feite
8 Jacob-Klaas
9 Wytze
10 Arjan
11 Tsjipke-Klaas
12 Erik
13 Harm
14 Redmer
15 Jacob

F5 en F6
De tarin nei SDS mei nije spilers is grut. Tongersdei geane se los F5 en F6,  De trainingen binne op tongersdei te middei fan 16:00 oant 17:00 oere en wurde jûn troch:
Tsjipke Klaas Okkema 
Christiaan Plantinga
Wytse Fopma
Jelmer de Boer

Dit binne de yndielingen dy’t wij troch krigen hawwe.

F
Benthe Anne Okkema
Doede de Jager
Jelmer Brouwer
Anne Klaas Bootsma
Jelmer Dijkstra
Remi Bootsma
Sije van der Schaar
Olaf van Lelyveld
Jorn Klijnsma
Gjelt Kempe 
 
F6 
Jasper Abma
Tom Koopman
Jalko Tanja
Rutger Nijdam
Stern Kok
Luka v/d Weg
Jilder Hiemstra
Ritsert Wiersma

SDS 1
Oefent jûn yn Snits tsjin SneekWZ 2. Foar de trouwe fans: it is om 20.00 oere.

Mollen
De jeu de boule banen  bij de fuotbalfjilden lykje mear mollebanen op dit momint. Neffens deskundige Stoffel binne it seker gjin mollen. It praat kaam sneontemiddei al gau op it programma Hea, wêr’t in mollefanger syn ferhaal die. Der ûntstie in bytsje in sfearke fan “sa binne mollenfangers no ien kear”. Dat gie Stoffel wat te fier: Jim moatte net alle mollefangers op ien bult goaie!

En de winner is….
Bij E 3 dogge se op de traingen wol gauris wat wdestriden om dit of dat. No mochten 6 spilers en ien trainer de doelman ûnder fjoer nimme. Der moast 5 kear skoard wurde. Mocht dat net slagje dan hie de doelman wûn en oars de spilers meielkoar. De priis? In earfolle fermelding op de wepside.
En de winner wie Falco Jellema, de doelman dus.

Mollen
De jeu de boule banen  bij de fuotbalfjilden lykje mear mollebanen op dit momint. Neffens deskundige Stoffel binne it seker gjin mollen. It praat kaam al gau op it programma Hea, wêr’t in mollefanger syn ferhaal die. Der ûntstie in bytsje in sfearke fan sa binne mollenfangers no ien kear. Dat gie Stoffel wat te fier: Jim moatte net alle mollefangers op ien bult goaie!

Kaarte
Neffens ús agenda is der tongersdei wer kaarten yn de kantine. En dat in bytsje oefenje bij SDS wol in goeie saak wêze kin, bewiisden Pytrik Hiemstra en Gerlof Jan Hofstra. Want bij it kampioenskip klaverjassen freed yn Hylaard wie de winner Pytrik. Nei fjouwer beamkes hie hij de measte punten. Gerlof Jan helle it brûns en dat wie krekt ien plakje heger as syn heit.

Sealfuotbal
Op sneon 19 febrewaris is der jûns sealfuotbaljen foar alle SDS-senioaren en A-junioaren. Jim kinne jim
hjir opjaan. Graach foar freed 19.00.

Harsens derby (402)
Hoesa in terjochte penalty: