Weppers snein 24-8

Ut- en ferslaggen 23-8
23 augustus 2014
Weppers moandei 25-8
24 augustus 2014

D3

Foar D3 is it ek allegear wer begong. Sneon moasten sij bekerje tsjin Arum D1. Helaas ferlearen se mei 1-4.

Talint
Bjorn Kuipers mei him wol soargen meitsje. By SDS tilt it no op fan it skiedsrjochterstalint. Neist de  ‘routiniers’ Epke, Lisanne, Remco en Foeke,  makke C1 spieler Mark Klijnsma syn debut hjoed en hy hie de lieding strak yn ‘e han. Klasse! Oare wike is it debut fan Frank Bervoets.
De skiedsrjochterkommisje fan SDS

Ynstjoerd
Ik ben geen kaatser, maar gun iedereen zijn hobby. De Skoalleseize biedt aan beide clubs  accommodatie, waarbij kaatsen en voetbal elkaar zelden in de weg zitten. In die zin komt het raar over dat er vandaag, met vol programma, niet ingetraind kon worden op het veldje achter het hoofdveld. Daar moest gekaatst worden. In 10 minuten werd het veld gelegd en vervolgens gebeurde er niets meer tijdens het voetbalprogramma. Had dit nou niet wat later gekund zodat de voetballers rustig in konden trainen? Op het water geld de slogan ‘Geef elkaar de ruimte!’ Laat dit credo ook in Easterein gelden.
Tjerk van der Pol

Lumu
Juster heard:
By SC Heerenveen hawwe sy wer in nije topper helle! “Leaver Lu”idan”mu”……….

Tiisdeitejûn
Kommende tiisdeitejûn is it earste ferfolch op de bekerwedstriden. SDS1 moat om 19.00 oere thús tsjin Kollum en SDS 2 nimt it om 18.45 op tsjin Waterpoort Boys 2.

Poule
SDS 1 sit yn yn “wâldenpoule” mei Kollum, WTOC en VCR. SDS 1 wûn juster mei 2-3 en de beide oare ploegen spilen 3-3 gelyk.

Foardiel…….
By Nijland 2 – SDS 2 wie it by inkelde ballen dy ’t út gienen net hielendal dúdlik foar wa ’t de yngoai no wêze moast. Doe ’t der sein waard dat de bal dan foar de ferdedigende partij wêze moast waard der by SDS efkes nuver opsjoen;
“mar dan is elts twifelgefal ommers foar Nijlân……….”

Alderaardichst
Wy wepmasters meie graach oer de spotkolumnisten by it AD lykas Sjoerd Mossou, Wilfred Genee en Thijs Zonneveld.
Dit stikje fan Thijs Zonneveld is ek wer wier de muoite wurdich.

Harsens derby(1321)
Dizze skiedsrjochter yn Spanje hat syn eigen regels. Keepers meie net skore………….
Letter mear!