Weppers snein 12-2-2017

Sneon 11-2
11 februari 2017
Weppers moandei 13-2
13 februari 2017

Socht in tas

Lourens van der Pol is syn fuotbaltas kwyt. Juster kreas earne delsetten nei de wedstriid fan SDS 1, mar juster wat letter op de dei bij it nei hús gean, wie der fuort…… Wa hat de tas rinnen sjoen?

SDS VR1

Kommende woansdei hellet SDS VR1 yn.  De froulju fan Mulier komme op besite. It begjint 20.00 oere en de seleksje sjocht er sa út:
Alize, Lysanne, Hester, Sieta, Akke Rixt, Amarins, Gerry Edou, Alissa,  Geeske, Tjitske, Christa, Agnes, Jeska, Janieke.
Om 19.00 oer der wêze….

Mollen

It trainingsfjild efter de sporthal leit er net raar bij sa lit Klaas Overal ús witte. It is allinne spitich dat der op sommige plakken mollen efkes boppe sjen wolle. Neffens Klaas en ek Andries Stuiver binne it Belgyske mollen.

Kâld (1)


It wie juster net echt waarm op it sportpark.  Dêrom wie it in goeie saak om de lijt efkjes op te sykjen. Foar de SDS supporters wiene der seker 6 hertferwaarmjende mominten

Kâld (2)


Foar keepers wie it juster net in noflik plak yn it fjild. Je steane dochs wat mear stil as de rest fan it team. Foar Jaap Toering fan SDS wie it hielendal in spultsje fan sels besykje wat waarm te bliuwen. Hij mocht in pear weromspylballen en wat oare rollerkes oppakke en fierders foar him sels wat meters meitsje. De doelman fan Willemsoord hie it lekker drok.  Mar wer net sa drok om net efkes it publyk efter it doel te bestoken mei “insite” informaaasje. “Let mar op, nog 10 minuten dan krijgt die rood”. “Dat is een hele goede voor de kas van de KNVB” en “Lekkere kaarten zijn dit” en “straks maar gauw wat biertjes”