Weppers moandei 9-5

Weppers snein 8-5
7 mei 2011
Weppers tiisdei 10-5
9 mei 2011

Beste jeugdspelers van SDS (en hun ouders),
Het jeugdbestuur van SDS is al weer bezig met de voorbereiding op het volgende seizoen. Dit betekent ook dat er gesproken wordt over de teamindeling. Nu zijn er mogelijk jeugdleden die willen stoppen met voetballen of overstappen naar een andere club. Het is dan zaak om dit op tijd aan te geven en te regelen.
Opzeggen als lid doe je door naar de SDS – site te gaan, in de linkerbalk ‘Oan-/ôfmelde’ aan te klikken en de rest wijst zich vanzelf. Doe dit ruim vóór 1 juni (dus deze week), want anders moet je langer dan nodig contributie betalen.
Overstappen naar een andere vereniging, bv omdat je verhuist, doe je met een overschrijfformulier. Dit is op wedstrijddagen verkrijgbaar in de bestuurskamer op de Skoalleseize of bij Hilde Knol (Wynserdyk 33 in Easterein, tel. 0515-411796). Dit moet je vooral op tijd doen, het formulier moet vóór 1 juni bij de KNVB zijn. Ook omdat er door SDS handtekeningen moeten worden gezet op bepaalde delen, is het zaak om hier niet te lang mee te wachten. Ben je te laat, dan kun je (eerst) niet voor een andere club voetballen en dat zou dan jammer zijn. Bovendien is de kans dat je langer dan nodig SDS – contributie moet betalen en dat is dan weer zonde… 
DUS: lid af of naar een andere club? Nu actie ondernemen!!
De JC van SDS

Programma troch de wike
9 maaie  19.15 SDS E1 – Heerenveen E4
9 maaie  19.15 SDS E5 – Oudehaske E4
10 maaie 19.00 SDS 6 – SC Berlikum 5
11 maaie 19.00 SDS 5 – Urk 10
Heechstwierskynlik komt hjir foar tongersdei 12 maaie om 19.15 IJVC 2 – SDS 3 noch by. SDS 3 sil dan om 18.15 fertrekke.

Aginda
Wy hawwe de aginda wer wat oanpast. Foar de kommende moannen is hy wer klear. Jim kinne him hjir fine. Jim kinne him fansels ek gewoan yn it “menu”(hawwe wy dêr net in moai Frysk wurd foar?) fine. Wy hawwe de data fan de neikompetysje der noch mar net yn setten……..

Pasfoto ynleverje
Der binne in soad SDS’ers dy ’t noch in pasfoto ynleverje moatte by Hilde. Wa allegear? Sjoch hjir en meitsje elkoar der attint op.

Ferlotting foar it multyfunksjoneel terrein yn Easterein

Yn’ e tredde wike fan maaie komme we by jo oan’ e doar foar it ferkeapjen fan lotten. De opbringst fan de ferlotting is bestimd foar it realisearjen fan in multyfunksjoneel terrein by de sportfjilden/sporthal yn Easterein.

 

Op dit asfaltterrein kinne ferskate aktiviteiten dien wurde:

·         Min-waar foarsjenning foar it fuotbaljen

·         Jeu-de-pelote keatsfjild (Belgisk keatsen)

·         Skaten ensafuort hinne

De ôfmjitting fan it fjild wurdt 21 meter breed en 72 meter lang.

We hawwe it jild fan it plan noch net hielendal rûn, fandêr it idee fan in ferlotting. Der binne moaie prizen te winnen sa as bygelyks in tillefysje, in gersmasine, in skroefboarmasine en in blu-ray spiler.

 

De frijwilligers fan de belútsen ferienings komme yn de wike fan 16 – 20 maaie by jo lâns.

 

Wy hoopje dat jo ús helpe wolle op dit moaie plan tot útfiering te bringen. Dit is in moaie opstekker foar it sportdoarp Easterein.
Doarpsbelang Hâld Faesje Easterein

Harsens derby (467)
Nei 25 sekonden al in reade kaart is wol hiel gau fansels, mar wat ús mear opfalt oan dit filmke is hoe gau de parse de betreffende spiler te sprekken krijt: