Weppers moandei 6-1-2020

Sneon 4-1-2020
4 januari 2020
SDS-League: ‘Aan de kant ik moet naar het stadion’ pakt de titel!
6 januari 2020

OFK

De froulju fan SDS meie jûn los yn Frjentsjer op it OFK. Dit is de drege poule wêr’t se ynsitte.

19.58 oere: SDS – Leeuwarder Zwaluwen
20.40 oere: SDS – Wolvega
21.22 oere: Stiens – SDS
22.04 oere: Exstudiantes – SDS
22.46 oere: SDS – Oranje Nassau
De rest fan it programma kinne jim hjir fine.
SDS Vr.1 giet mei de folgende froulju nei Frjentsjer: Marjo, Hester, Richtsje, Marrit, Femke, Gerry Edou, Jildou en Jeska. Akke-Rixt is koach.

Sealkompetysje

Der sitte meardere teams fan SDS yn de sneons  sealkompetysje. It giet net sa gek sa te sjen. Twa ploegen steane boppe-oan. Sjoch hjir

Kwiske


Jim hiene de oplossing fan ús tredde krystdei kwiske noch te goede.

Lykle Bleekveld nei vv Heeg

Nei dit seizoen fertrekt âld-SDS-trainer Lykle Bleekveld by 2e-Klasser vv Nijland. Hy sil dêrnei by vv Heeg oan de slach.