Weppers moandei 26-9

Weppers snein 25-9
25 september 2016
Trainingsskema
27 september 2016

Siem Ynze

Sneontejûn 19.32 oere binne Sascha Veenstra en Jaap Toering de grutske âlders wurden fan Siem Ynse. Heit en mem en grutte broer Brend meitsje it goed.
Lokwinske!!
siem-ynze-toering Heit hâldt him klemfêst!

Ferslach SDS 1 – De Griffioen 1

Op de webside fan De Griffioen stiet in wiidweidich ferslach fan de wedstryd SDS 1 – De Griffioen. Jim kinne it hjir lêze.

Snelle goal bij SDS 4

Goal wie fan Jorrit Veldman en ik tink dat it de snelste goal ooit wie bij SDS.  Binnen 32 sec lei de bal er al yn troch goed wurk fan Ruun en een perfekte assist.  (Arjan)

Doelpuntenmakkers

At de doelpunten trochjûn wurde fan de senioren de Vr1 dan wurde se ferwurke yn dizze list

Namme 1 2 4 VR1  
Pieter Kamstra 4 4
Tjitske Heeres 3 3
Feite de Haan 3 3
Jeska Terpstra 2 2
Ewout de Boer 1 1 2
Tjeerd de Vries 2 2
Jelmer Posthumus 2 2
Lourens van der Pol 2 2
Ralph Wariman 1 1
Dirk de Jong 1 1
Erik Haitsma 1 1
Eeltje Postma 1 1
Bote Strikwerda 1 1
Stefan van Krimpen 1 1
Jorrit Veltman 1 1
Amarins Tjalsma 1 1
Sieta Tessemaker 1 1
  6 14 2 7 29

Agenda

Jim kinne oankommende saken yn de agenda boppe yn it menu fine. Der stiet sels al wat yn foar 22 april 2017.  Ek de planning fan de Skoalleseize is ûnder it kopke Agenda yn it menu te finen.

Wenne

Wij heare dat it “lêzen” fan de side noch wol in kwesty fan wenne is. It wie sa fertroud allegear en sa maklik te finen op de âlde. Wij soene sizze, klik de kommende tiid gewoan in pear kear alles oan en dan leart it hiel snel.

Harsens derby (1764)

Arsenal fuotballe dit wykein geweldich tsjin Chelsea mei as hichtepunt in hearlijke no-look fan Özil.