Weppers moandei 21-1

Weppers snein 20-1
19 januari 2008
Weppers tiisdei 22-1
21 januari 2008

Derksen
De sponserkommisje jout it folgende troch:
Der komme oant no ta 117 minsken op de sponsor jûn. De  inskriuw termijn is ferrûn mar om minsken noch
in kans te jaan kin men mij noch foar tongersdei 18.00 maile. Dat kin op dit
adres.

Giet net troch(1)
It trainen foar SDS B1 giet NET TROCH!We soenen nei it trainen ek noch efkes prate.Mar dat moat oare kear mar efkes…Groetnis,
Klaas  Pompstra

Giet net troch(2)
It trainen fan SDS 3 giet jûn net troch.
Wichard  Deinum

Giet net troch(3)
It trainen fan SDS A1 giet fansels ek net troch.
Marco Hoekstra


Giet net troch(4), mar ……..

Het eerste traint morgen niet ivm de weers-omstandigheden.

We spelen woensdag een wedstrijd in Harlingen op het hockeyveld. We vertrekken om 18.45 uur.

De volgende mannen gaan mee.

Kasper, Tsjeard, de Haitsma’s, de Postma’s, Tsjipke, Anne, Harm, Skelte, Feiko, Jildert, Arjan, Syb, Hendrik, Tjalling en Jelmer.

Dan trainen we donderdag gewoon, ook de zaalvoetballers die vrijdag een wedstrijd hebben, maar deze mannen kunnen genieten van een uitlooptraining.

Marcel Frankena

Op ‘e nij fêststeld
De KNVB hat alwer in nije datum fûn foar de wedstriden fan ôfrûne sneon dy ’t net trochgien binne. Sneon 9 febrwaris spylje SDS 4 en 5 thús en de froulju moatte nei Harns. SDS C1 spilet dan út tsjin Wardy(klik
hjir).

Graach oefenje!
SDS 2 wil graag dinsdag of donderdagavond ergens kunnen oefenen op kunstgras. Wie wil graag oefenen en heeft een veld?
SDS 2 speelt reserve 2e klas.
Graag bellen met Hylke Schrale   06 46 32 49 96.
Alvast bedankt
Groeten Hylke

SDS-frouljustoernoai
Ôfrûne sneon hienen de SDS-famkes en -froulju in toernoai yn de seal. Wy binne benijd welk ploegje dit wûn hat en as der ek foto’s binne. Mail it nei
info@vv-sds.nl!

Op ‘e brommer!
Hjir in reaksje fan fanatyk SC Heerenveensupporter Gearard Posthumus op in wepper fan juster:
Sulejmani wie net allinich tsjin AZ op ‘e brommer, mar is dat nammentlik altiid. Sjoch hjir mar: 

Verbeek sei dat dus net samar.
Gearard

Kees Kist
Spesjaal foar de fuotballeafhawwers mar ek seker foar de fiskleafhawwers fan SDS. Hjir in prachtige dokumentaire fan RTV Noord Holland oer Kees Kist(klik
hjir)

Kreatyf
It mei dúdlik wêze dat Dirk Scheringa fan AZ it beste opropt yn de kreative fuotbalsupporter. Dit waard der ôfrûne sneon by SC Heerenveen oer him songen: