Weppers moandei 15-10

Weppers snein 14-10
13 oktober 2012
It Meinte-Sixma-toernoai
16 oktober 2012

Gjin trainen

De training fan C1 giet net troch, it fjild efter de sporthal is te min.
Boudewijn.

Ynhelprogramma
Kommende sneon 20 oktober is der in ynhelprogramma. Der wie al in aardich grut part bekend fan dit programma, mar der feroaret noch fan alles trochdat der noch allegear ynhelwedstriden by kaam binne. Moarn krije wy it nije skema fan André Vink.

Voetballers in de D,E en F-pupillen opgelet!
In de herfstvakantie wordt het superspannende Meinte Sixma toernooi 2012 gehouden. Het is een voetbaltoernooi voor alle D,E en F-pupillen en wordt op woensdagmiddag 24 oktober gespeeld op de voetbalvelden bij de Skoalleseize in Easterein.
Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd in samenwerking met het Friesland College studierichting CIOS.
Je kunt je
hier aanmelden voor dit toernooi.
Jeugdcommissie vv-SDS

Treffer
De nije Treffer leit by Van der Eems. Hooplik leit hy ein fan ‘e wike by jim troch de bus.

Doelpunt
 
Sneon spile SDS 1 tsjin Grijpskerk 1. Helaas ferlearen de mannen. Posityf wie it feit dat Dirk Yde de strafskop benutte.

Harsens derby(863)
“BAM, hange!!”. Miskien is it nei sa ’n goal noch wol it dreechste om net juichend by de tribunes lâns te drafen……. Út tige ûnbetroubere bron hawwe wy fernaam dat Pieter-Lieuwe van der Valk wit hoe dat fielt. Gert-Jan Hiemstra wurdt no nachts noch wolris wekker en heard de bal wer lâns him soesjen.