Weppers mei seleksjes

Meinte Sixmatoernoai yn byld
21 oktober 2021
Sneon 23-10-2021
22 oktober 2021

SDS 1 – Workum 1

Ien fan de 4 wedstriden dy’t ferline seizoen noch wol spile waard, wie de wedstriid SDS 1 – Workum 1.  De útslach wie doe 0-2, mar wij herinnerje ús foaral wat oars. Hawar, der binne nije kânsen om 14.30 oere.
De seleksje:
Jaap
Luuk
Remco
Gerwin
Jelte-Pieter
Wiebe
Wierd
Matthijs
Pieter
Peter
Sjoerd
Teun
Hendrik
Stan
Steven

Wedstriidsponsoren


Ek sneon binne der wer twa wedstriidsponsoren: American Base út Boalsert en Posthumus  yn Burchwert

SJO WTTC VR1 – SDS VR1

Twa ploegen dy’t noch gjin punten helle hawwe. Mei oare wurden in moaie striid om de earste punten te heljen.
Dizze seleksje wurdt moarn om 12.15 oere op it sportpark ferwachte en fertrekt om 12.30 oere nei ‘Wispolia, Tynje en THOR Combinatie’ yn Lippenhúzen:
1.petra
2.Gerry-Edou
3.Richtsje
4.Marrit
5.Grace
6.Lysanne
7.Jildou
8.Elske
9.Hester
10.Seriette
11. Kirsten
12. Larissa
13.Marrit

 

SDS 2 – Minnertsga 2

Beide ploegen hawwe 6 punten, dus kin dit best wol in spannend potsje wurde. Om 12.00 oere giet it los.
Dizze seleksje wurdt om 10.45 oere ferwachte:
Sjoerd de Boer, Anco Bervoets, Douwe Jan Vellinga, Arjen Los, Bauke Dijkstra, Eeltsje Bootsma, Ewout de Boer, Jurjen Los, Kevin den Haan, Lieuwe Vriesema,  Peter Stuiver, Robin van der Weg, Sietse Stoffelsma, Sjoerd de Vries en Tjitse Postma.

NOK 2 – SDS 3 (beker)

NOK 2 stiet op in dield earste plak mei 12 punten út 5 wedstriden. SDS 3 hat 9 punten en kin mei in oerwinning gelyk komme kinne…… It giet allinnich om in bekerwedstriid. Dizze begjint om 15.00 oere.
Dizze seleksje fertrekt om 13.45 oere út Easterein:
Niels Hazewindus, Tom Wijnia, Wessel Schraa, Frank Bervoets, Habtamu de Hoop, Haije Jan de Boer, Inne Heerma, Jelmer Posthumus, Jildert van der Werf, Mark Postma, Piter van der Pol, Ralph Wariman, Sjoerd Rispens, Watze-Jacob van der Wal en Wietse Vink.

SDS 5 – Tzummarum 2 g.n.t.

Se hiene der fêst sin oan, de mannen fan SDS 5. Mar helaas, it giet net troch. De tsjinstanner hat te min spilers om in nederlaach foar te kommen

SDS/Nijland JO15-1 wint royaal

Foar SDS JO15-1 is it oan no ta in suksesfol seizoen. Woansdei spilen se tsjin Minnertsga JO15-1 en it waard in royale oerwinning. Sjoch hjir it ferslach. Kommende sneon hawwe se frij want de tsjinstanner hat te min spilers beskikber.