Weppers freed 28-9-2018

Weppers tongersdei 27-9-2018
27 september 2018
Jan de Boer ferstoarn
28 september 2018

SDS VR2 op freed

Jûn binne de froulju fan SDS VR2 wer bezich ûnder de lampeljochten.  Yn Grou wurdt der fuotballe tsjin GAVC, Warga, Friesland en Oosterlittens

Efkes Balje op freed

Ek op freed yn Easterein it Efkes Baljen. Om 19.30 oere

Ynskoppe efter de sporthal

Graach efter de sporthal ynskoppe foar de wedstriden sneon. Dus net op it fjildsje foar de boksen. Dit wolle wy graach goed hâlde foar de jongste jeugd.

SDS 1 – Wolvega 1

De earste thúswedstriid fan it seizoen. Nei it gelykspul tsjin Oeverzwaluwen moatte de pearzen út Wolvegea bestriden wurde. It begjint wer gewoan om 14.30 oere. De seleksje:

13.15 aanwezig
13.30 bespreking

1 Jaap
2 Remco
3 Gerwin
4 Marco©
5 Frank
6 Ewout
7 Matthijs
8 Wiebe
9 Hendrik
10 Pieter
11 Habtamu
12 Jacob-Klaas
13 Bauke
14 Steven
15 Gertjan

Wedstriidsponsers

Sponsers fan de wedstriid fan SDS kommende sneon binne
Autobedriuw Witteveen & Brouwer mei festigingen yn Blauhûs en oant sneon 29 septimber ek yn Easterein en ……

Mulier Vr.1 – SDS Vr.1

SDS Vr.1 spilet moarn de altiten beladen derby tsjin de froulju fan Mulier Vr.1 De folgende seleksje fertrek moarn om 11.00 oere:
Marjo, Gerry, Sietske, Janieke, Richtsje, Seriette, Elske, Hester, Marije, Alissa, Jeska, Kirsten, Femke en Sieta.
Riders: Stefan, Femke, Hester en Jeska.
Ferslach: Janieke

Knickerbockers 4 – SDS 2

SDS 2 fertrekt om 10.00 oere yn de bus, want sy moatte al om 12.15 oere fuotbalje yn Grins. Dat is in moaie tiid want de kâns dat alle Knickerbockers fris en fruitich oan de ôftraap stean op dy tiid, skatte wij leech yn. De seleksje fan SDS 2:
Marten, Watze-Jacob, Jorrit, Arjen, Anne, Feite, Hendrik, Jesse, Jildert, Jort, Jurjen, Niels, Ralph, Ruurd, en Wiebe.
Wa’t noch mei wol yn de bus mei him melde by Jeroen Brouwer. It kostet €10,-

SDS 3 – ONS 3

ONS 1 sit yn de tredde defysje en SDS 1 yn de tredde klasse.  SDS 3 en ONS 3 fuotbalje like heech. Wat giet hjir mis?
De seleksje fan SDS 3 dy’t graach tsjin it haadplak winne wol: Dirk Yde, Harm, Doede D, Gerlof, Harm S, Henk, Jan Simon, Jentsje, Klaas, Peter, Pieter K, Robert, Ronny, Tjeerd, Wichard, Willem, Anco, Gert Jan en Daan (grinsrjochter)

SDS 4 fol goeie moed nei Wytmarsum

Mulier 2 is de tsjinstanner yn dizze twadde wedstriid.  Fol goeie moed reizget SDS 4 ôf mei dizze seleksje: Thomas, KB, Doede, Johannes, Peter, Remon, Allert, Joorit V, Arjan, Haye, Johan, Jelmer O, Wietse, Gertjan, Igor, Sytze , Thomas en Eeltje.

B-fjild behannele

Yn it B-fjild sieten fan’t simmer allegear ‘beestjes’. Hjir is it fjild foar behannele. Hooplik pakt de gêrssied no wer better, sadat wy der fan ’t winter ek goed op fuotbalje kinne. As jim witte wolle wat foar beestjes dan kinne jim it beste Oetze efkes freegje;)

Harsens derby (2054)

Goedkeaper as sa kinne je net fleane…………. 😉