Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei
25 mei 2012
SDS EK League 2012
25 mei 2012

Weppers fuort
Trochdat de webside “virualiseerd”(freegje ús net wat dat betsjut) is binne de weppers fan de ôfrûne 3 dagen fuort fallen. Spitich!

SDS 1 – Makkum 1
13:15: der wêze
14.30: fuotbalje
Jaap, Arjan, Feite, Feiko, Jacob-Klaas, Harm, Tjipke, Jildert, Dirk-Yde, Jacob, Jelmer, Kristiaan, Ewout, Elger en Skelte.
Klaas Pompstra sil flagje.

Efkes Balje
Der wurdt jûn wer efkes balle op it skopfjild yn Wommels. Om 19.30 oere. Om neat fan Boys Named Sue te missen op de Terp stoppet it om klokslach 20.30.

Programma
It programma fan sneon 26-5-2012 is
hjir te sjen.

B-junioren
De b junioren worden zaterdag om 11.15 uur in de box verwacht.
Groet Hester


SDS EK-League
Ek dit jier hawwe wy wer in SDS EK-League. Dit kear dogge wy it iets oars as oare jierren. Foar it earst dogge wy de pool fia ynternet.
De ynlis is wer €5,- en it prizenjild is ôfhinklijk fan it tal dielnimmers.
Jou je rekkennûmer troch oan
SDSLeague@vv-sds.nl en doch je foarsizzing op http://www.audre.nl/ek2012/inschrijvingextra.php
By subpool moat je ynfulle vv SDS
en it wachtwurd is
sdsole
Súkses dermei!

Laatste Competitiewedstrijd,
Zaterdag speelt SDS C2 de laatste comp.wedstrijd uit in Drachten. Zoals in de mail staat verzamelen we 0m 09:15 bij SDS.
Neem zoveel mogelijk publiek mee, en ALLE spelers van de C2 moeten mee.
We gaan lekker ballen en na afloop eten we patat bij SDS en wie weet nog iets meer.
Wij zien jullie zaterdagmorgen.
Groetjes, Tom, Ronald, Dirk, Berrie en Andre

Lêste training

De pupllen van SDS E4 hebben woensdagmiddag onder tropische omstandigheden hun laatste training afgewerkt. Zoals te zien is op de foto was dit nog even hard werken. Als “cooling down” hadden ze nog een partijtje waterballonen gevecht. Nu tijd voor de zomerstop en namens de spelers van E4 alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor de inzet!

Harsens derby (770)
Foar wa ’t de earste goal fan Feite ôfrûne tiisdei tsjin Mulier mist hat is hy hjir noch in kear: