Weppers freed 25-4

Weppers tongersdei 24-4
24 april 2008
Seleksjes 26-4
25 april 2008

SDS 1 – Buitenpost 1
Moarn spilet SDS 1 tsjin Buitenpost 1. In wedstryd om it burd fan Aant. Wolle jim witte wat SDS en Buitenpost earder tsjinelkoar diene, kinne jim
hjir sjen.

Wedstrydsponsers
Der binne wer twa wedstrydsponsers foar de wedstryd tsjin Buitenpost. Hoewol , twa is wat te leech útdrukt. Want de iene sponser is Akke en Eke en Dukke en Annie. De oare sponser is WZ-Videoprodukties. Syn webside kinne jim
hjir besjen. 

Seleksjes
Letter hjoed wer de seleksjes fan SDS 1, 2 en 3.

Nij redaksjlid
Wy kinne in nij redaksjelid fan de Treffer iepenbier meitsje. Atty Scheltema hawwe wy ree fûn om yn de Trefferredaksje sitting te nimmen. Wy hjitte har fan herte wolkom.

SDS E3 wint
En weer moesten de mannen aan de bak. Tweede wedstrijd in vier dagen en ook nog een schoolvoetbaltoernooi tussen door voor deze voetbaltijgers.
Vanavond werd onder een dreigende lucht LSC aan de zegekar gebonden. De eerste tien minuten moest de spierpijn even overwonnen worden, maar vervolgens was de stand snel gelijk en stuurde  Watze-Jacob met een echte hattrick de ploeg naar veiliger oorden: 1 – 3.  Frank, Piter en Jorrit bepaalden de eindstand uiteindelijk op 2 – 6. Middenveld en achterhoede consolideerden verder, de wissels wisselden maar door en ook de ouders juichten er weer vrolijk op los!
Als het nog even zo doorgaat eindigen we best wel hoog!
Tjerk

It stek
Feike Jorritsma lit ús witte dat de dieder(s) fan it fernielen fan it stek sich melden hawwe bij him. Der wurdt in tapaslike oplossing socht.

007
Wij kinne immen dy mei graach in boek lêze, mar dy’t  nea films sjocht. Dochs is hij wol bliid
mei de priis.

Wizigingen
André Vink hat it drok mei it fersetten fan wedstriden, te drok. Ek al omdat er fanôf 1 maaie mar ien fjild beskikber is, fersjocht hij problemen at er sa folle in berop op him dien wurdt om wedstriden te fersetten. Hij hopet dat elkenien him realiseart dat er net te maklik tajûn wurde moat oan útstelle.

Puzelje
Foar wa ’t fan puzeljen hâldt kin him hjir hielendal ferdjipje yn de programma’s fan de neikompetysjes(klik hjir).


Antwurden VI-kwis
Skelte Anema hie alle antwurden fan de VI-skerpe-earen-kwis fan foarige wike goed. Dirk de Jong hie der 7 goed en Jan Rinse-Blanksma hie der mar 4 fout. Sjoch
hjir foar alle antwurden. Jan Rinse hie noch wol in opmerking:
We missen natuurlijk nog de volgende:
You’ll never walk alone – Liverpool
Het is fijn om in Italie te zijn – van Basten, Rijkaard en Brandsteder
Woanskip – Cambuur

Truukje(4)
Dizze keeper hie dit truukje noch nea earder úthelle. Hy fielde him gewoan sterk en eiste de frije traap op. Út de kuenst(klik hjir).
Op de webside fan de VI freegje sy harren no ôf as der ea in Nederlânse keeper west hat dy ’t út in frije traap skoard hat(klik
hjir).