Weppers freed 11-9

Seleksjes 12-9
10 september 2015
Ut-en ferslaggen 12-9
10 september 2015

SDS 3
Giet moarn net troch. Net genôch minsken om te baljen….

Flagje?
SDS 1 is op syk nei in nije flagger. Rene Zijlstra is der nei ferline seizoen mei stoppe en in ferfanger like gau fûn. Spitich genôch falt dit in bytsje tsjin. Wa soe moarn flagje wolle? Mail mei
sds-nijs@home.n

Sjoerd flagget
Machtich Sjoerd van Beem hat him melden as flagger!!l

Klear foar de start

Sneon giet it wer los. Ien fan ús sponsers hat ús in kreaze foto stjoerd en in hiel aardich filmke sa oan it begjin fan it seizoen.

SDS-klean
Kommende sneon kin der fan 9.30 oere – 11.00 oere wer SDS-klean kocht wurde yn de SDS-kantine. By fragen skilje Douwe-Dirk 0515-332500

Efkes Balje
Hjoed seker noch in kear yn Wommels. Om 19.30 wurde der wer wat hesjes útdield.

Programma
It programma fan moarn sjocht er
sa út. Mei skiedsrjochters, ûnmisbere skeakels yn it fuotbal der bij.

SDS 3
Opfallend yn it programma is dat SDS 3 ferline wike nei Balk moast en dat Balk no nei Easterein komt. It ferskil is dat it ferline wike Balk 4 is en no Balk 3.

Alvetalfoto’s
Wij binne benijd at wij moandei al wat alvetalfoto’s yn ús mailboks fine…..