Weppers 1 maaie

Keninginneweppers
30 april 2009
Utslaggen 2 maaie
2 mei 2009

Programma sneon 2 maaie
It programma foar moarn is net sa grut. Sjoch
hjir mar ris.

Perioadekampioen?
Klaas Okkema hat efkes nei de KNVB skille om te hearen hoe ’t it no sit mei de 3e Perioade fan SDS 2. It komt derop del dat SDS 2 sa goed as wis is fan de 3e Perioade. Allinnich ’t Fean ’58 soe noch roet yn it iten smite kinne. Mocht SDS ferlieze en ’t Fean ’58 winne dan kin ’t Fean ’58 de Perioade winne troch it ferskil yn doelsaldo goet te meitsjen. SDS hat no +14 en ’t Fean ’58 hat +1.

Seleksje SDS 1
Jelmer, Jaap, Harm, Arnoud, Skelte, Hendrik, Tsjipke, Anne, Feite, Redmer, ???, ????,???? en ???
Moarn om 12.00 oere oanwêzich.
We geane net mei de bus mar mei autoos.
De riders binne, Anne 2x, Dooitze, René en Dick.
Groetnis
Dick

Seleksje SDS 2

Sneon 2 maaie  BCV 2 – SDS 2 
Fuort mei de bus 10.30 oere, spylje 12.30 oere:
Marten, Jan Simon, Dennis, Syb, Wichard, Eeltje, Sytze, Hjalmar, Arjan, Willem, Henk, Jildert en Bote.

Seleksje SDS 3
Sneon 2 maaie SDS 3 – Bolswardia 2
11.15 yn de boks, 12.15 spylje
Sjoerd van Beem *, Jentsje, Ronnie, Jeroen, Peter, Mark, Pieter, Remco, Sybren, Stefan, Ralf en der folgje noch 1 of 2 spilers.

*
It is noch net wis as Sjoerd van Beem moarn wol keepe kin by SDS 3. Hy hie namelijk iets “te netsjese gereformearde” skuon kocht en tocht se juster spesjaal op Keninginnedei yn te rinnen. Net sa ’n goeie gok, want hy krige nei wat rinnen troch 058 wat lêst fan de fuotten. Op in gegeven momint rûn er as hie der yn de broek skiten. Doe is der mei in taksi nei hús ta gien om oare skuon oan te dwaan en dêrnei op de fyts de stêd yn gien. Wy hoopje mar dat dêrmei de skea beheind bleaun is…….

Dit is freegjen om problemen natuerlik……..

Seleksje SDS A1

Foar dê lêste wedstriid fan SDS A1 ha we de folgende seleksje:

SDS A1 – JV Bolsward A1

Oanfang: 14.30

Boks: 13.30

Seleksje: Harm Jan, Elger, Jort, Ewout, Freek, Wytze, Arjen, Jacob, Bauke Jan, Peter, Andries, Doede, Kristian Gaastra, Eddy Visser, Martin Rienstra,

Net:

Jelte Pieter (keatse 1e klas)

Albert (Ierlân)

Remco (stage?)

Jaroc (foet stikken)

De wedstriid SDS A1 –LSc 1890 A2 is ek noch net spile (9 minúten). We ha der noch neat fan heart.

Groetnis,

Klaas


Seleksje SDS-froulju
SDS DA1 – Joure SC DAJ 
13.30 oere der weze
14.30 oere fuotbalje
Lieder: Dirk de Jong
Seleksje: Anna Marijke, Baukje Wytske, Cindy, Geertje, Janneke, Jildou, Margriet, Marleen, Neeltje, Nynke, Sieta, Sietske, Wiepkje en Wilma.

Oranjetoernoai
SDS E4 heeft vandaag meegedaan aan het Oranje-toernooi  in Workum. Het was een zeer geslaagde middag. De eerste wedstrijd moesten de jongens nog even wennen en werd er met 3-1 verloren van Heeg E3, de volgende wedstrijd tegen Dronrijp scoorde Idsert de winnende goal.
Workum E3 was net iets te sterk en verloren we met 2-0, de wedstrijd tegen Workum E4 hield de brillenstand 0-0.
De laatste wedstrijd tegen Heeg E4 werd met 3-0 gewonnen hierbij scoorde Inne 2 keer en Gershom scoorde een keer.
tussen de wedstrijden door konden de knapen lekker een pannenkoek eten en hebben ze penalty’s genomen op de keeper van vv.Workum 1.
Met zeven punten uit vijf wedstrijden zijn we knap derde geworden,een geslaagde middag.
Willem Hazewindus
De foto’s komme letter op de webside.

VV Nijland – WPB
Moarn spilet SDS 1 syn lêste kompetysjewedstryd fan it seizoen. Oare klups moatte efentueel noch efkes trochfuotbalje yn de neikompetysje. Dit kin om promoasje gean, mar ek om degradaasje. Moarn stiet VV Nijland – WPB op it programma. Hjir stiet in plak yn de neikompetysje om degradaasje op it spul(klik
hjir).

Beste goal
Dy goal fan Ronaldo mocht der juster wêze, mar wat tochten jim fan dizze fan Ailton fan FC Kopenhagen?Letter fêst mear!