Wepperkes -tongersdei-

SDS League: Zwart/Wit pakt de wykpriis!
7 december 2006
De Skoalleseize kin oan ’t wurk!
7 december 2006

Giet net troch

Vanavond ligt alle trainen op de velden eruit, wegens wateroverlast.
Bestuur “Skoalleseize”

Giet wol troch
De 2e foarronde fan de kenniskwis giet jûn fansels wol gewoan troch. Kom om 21.30 nei de kantine!
 Jildert
 Feiko
hspace=0 Gerard

Futsal: SDS 1 ûnderút
SDS 1 hat juster mei 4-1 ferlern fan Dalen 1. De earste helte leinen der wol kânsen foar SDS mar it bleaun 0-0 oan’t it skoft. De twadde helte makke SDS 2 foutsjes en dit betekene lyk de 2-0. Nei de 3-0 wie it dien mei SDS al makke Anne noch wol de 3-1 nei in heale skaar. Krekt foar tiid waard it noch 4-1.

Nije foto
Sa ’t jim sjogge stiet der boppe-oan dizze side in nije foto(as jim it net sjogge dan efkes ctrl-F5 drukke). Wa wit wa’t dizze SDS’ers binne? Mail it nei info@vv-sds.nl!


Nije server
Ús webside is oersetten nei in nije server. Dêrtroch moasten jim wat langer op de SDS League wachtsje en lieten de wepperkes ek wat langer op harren wachtsje.

Letter mear!