Wepperkes -tiisdei-

Wepperkes -sneon-
18 juni 2005
Wepperkes -woansdei-
21 juni 2005

Wy binne der wer!
In soad minsken makken hun al soargen mar de beide webmasters(Aant en Willem) libje noch. Der wie dit wykein allinne net folle oanbod fan nijs wêrtroch jim net folle fan ús hearden. Dizze wike sille wy it wer wat goed probearje te meitsjen al sille de Eastereiner feesten al in lytse spulbrekker wêze kinne.

Yn ‘e feart?
Wichard Deinum wit wa as der yn ‘e feart sitten hat tusken Wommels en Easterein:
Hallo Aant,
Volgens mij ben jij hetzelf geweest,samen met Willem want we hebben sinds zaterdag geen nieuwe items en verslagen op de site gezien.Hoe moeten we nu verder zonder jullie want zo ’n inspirerend
duo vinden we nooit weer.
Ik hoop dat ik snel weer iets van jullie vernemen anders staan we straks tussen de minst bezochte sites.
Groeten Wicky.


It soe kinne……………

Fan de Skoalleseize

De Skoalleseize hat ofrune wike wer drok dwaande west om neie lampen op it lytse oefenfjild foar de klaaiboxen te setten, sadat ek dit fjild foar de winter goed yn it ljocht sjit. Op de Eastereiner feesten fan kommende wike sille se foar it earst brukt wurden.
Dit alles is natuurlik wer slagge mei in protte frywilligers, installasje bedriuw de Jong, leanbedriuw Okkema en Couperus hydrauliek. It besjoer sportcomplex Skoallleseize wol hjirfoar ek iederien bedanke.
Bestjoer Stifting Skoalleseize

Mist
De Wommelser feesten wienen it wykein best smûk. De musyk mocht der ek wêze. Ien artyst misten wy al mei de feesten. De Wommelser troubadour Anne Brouwer wie allinne mar efter de taap te finen en liet dit kear neat bliken fan syn sangtalinten. It gerucht gie dat hy it noch wat op ‘e stim hie fan it sjongen de wyks derfoar by it horekakeatsen yn Wiuwert.

De feestkommisje kin de earste artyst wol alfêst fêstlizze foar folgend jier.

Spannum of Easterein?
Juster waard der Jeu de Peloten tusken Spannum en Easterein yn Easterlittens. At jim witte wol wat’t wûn hat en it fierdere programma besjen dan kinne jim dat fine op de side fan Easterlittens.

The Dukes of Hasselt!
De nije kompetysje-yndieling fan SDS 2 is ús noch net bekend. De kâns liket al grut dat Olympia ’28 út Hasselt ek wer by harren yn de kompetysje komt. Mochten The Dukes of Hasselt
wer nei Easterein ta komme dan moatte sy al efkes rêstich oan dwaan by de rotonde fan de Jouwer(klik hjir).

Feyenoordsupporters
Een vrouw fietst door Rotterdam, met op haar bagagerek 2 grote vuilniszakken, waarvan in 1 zak een gat zit, en er vallen iedere keer briefjes van 20 euro uit die zak. De politie ziet dat en houdt haar aan: mevrouw, er vliegen een heleboel briefjes van 20 euro uit die zak?. Verdomme zegt die vrouw, dan moet ik zo snel mogelijk terug om die briefjes weer op te pakken!
Nou? momentje, zegt de agent, waar heeft u die 20 eurobriefjes eigenlijk vandaan? Gestolen?
Nee, zegt de vrouw, ik heb een tuintje, vlak naast het feyenoordstadion, en ze komen dan vaak om te plassen, zo mijn tuintje in! Maar ik laat dat niet ongemoeit! Ik ga dan achter die bosjes staan met een heggeschaar, en als er eentje zijn piemel door die bosjes steekt, laat ik die heggeschaar zien, en zeg: 20 euro, of je lul eraf!!!!
De agent moet lachen en vind het een goed idee. Maar wat zit er dan in die andere zak???
Tja, zegt de vrouw, ze betalen natuurlijk niet allemaal?.