Wepperkes -snein-

Utslaggen 10 maart
9 maart 2007
Wepperkes -moandei-
10 maart 2007

Douwe syn fyts is fuort

Ik zou graag willen weten wie mijn fiets gisteravond even geleend heeft. Hij stond bij de Igge.
Zou die gene hem terug willen brengen.
alvast bedankt!!!
groeten Douwe de Boer

F5 wint royaal

Vandaag (zat 10-3) was het dan zover, de eerste echte wedstrijd van F5. Voor sommige spelers ook de eerste echte wedstrijd, spannend. Jammergenoeg was Steven ziek en Jan kon niet.
Gelukkig wilden jongens van een ander team met ons meedoen.
Al gauw werd het 1-0, Gerwin en ook 2-0 Frank.
Maar ook onze Gershom wist te scoren, 3-0. Toen werd er een eigen doelpunt gemaakt.
En nu moet je opletten van 5-0 tot 11-0 werden allemaal, behalve 9-0 , door Marten gemaakt, een topscoorder!
Tot slot werd de eindstand 12-0 door Gertjan.
Daarnaast hebben Sander, Johannes, Jeska en Kees ook ontzettend hun best gedaan.
Dus onze eerste wedstrijd ging fantastisch!
Maar wat nog mooier was, wij hebben allemaal van jullie genoten en jullie hebben volgens mij, veel plezier gehad mat het voetballen.

En ook met het afsluitende penalty-schieten deden jullie het allemaal hartstikke goed.
Op naar de volgende wedstrijd.
Sietske van der Horst

D 3 as sântal yn kompetysje
Der is nei de winterstop in D3 team bijkommen. Sij spylje as sântal op in heal fjild. In prachtich en wichtich team fan SDS, want hjir spylje trije famkes yn.  Amarins Tjalsma, Mette Postma en Sieta Tessemaker. Sneon spilen se mei 5-5 gelyk en Jeen Houtsma keepte in poerbêste partij. De nije 7-talfoto stiet
hjir.

12 doelpunten
Ype Tiemersma, Wichard Deinum en Harm Auke Dijkstra skoorden dit jier allegear 12 kear. Sij fiere de
topskoarderslist oan.

Te keap

“in skoreboerd, sa goed as nij, wurdt net faker brûkt as ien kear yn de 14 dagen “
Bieders kinne harren melde bij SDS 2.

Linen
De kalklinen op fjild B leine der net allegear like rjocht yn. Klaas Overal joech in tip oan linelûker Harm: earst de linen yn it kalk en dêrnei in slokje.

Wij freegje en Jan Bouke draait.
Nei nije wike sneon wurdt de kantine ôfbrutsen. Dit wurdt fierd mei muzyk yn de kantine nei ôfrin fan SDS 1 – BCV 1. Wij freegje jim om in tapaslik nummer oan te jaan, wat Jan Bouke draaie moat.
Wij krigen it earste fersyk al binnen: Tsjerk van der Pol wol graach heare Talking Heads mei Burning down the house.

Koach Wommels no al bûten spul?
SDS 1 gie sneontemiddei net troch. Dat betsjutte dat in oantal spilers mei SDS 2 en SDS 3 dwaan koene. Opfallend genôch wiene dat allinne mar Eastereinders, sadat de Wommelsers en de rest en Floris besluten hiene om dan mar te trainen, ûnder it mom fan “wij moatte wol klear wêze foar 24 augustus”.
Opfallende ôfwêzige wie koach fan Wommels Anne Brouwer: hij wie net útnoege.

Blessures
Ek bij SDS stiet in lange list mei spilers mei blessures. Miskien is
dit filmke wat foar harren.

Doelpunten
Fan Feyenoorder Dirk Yde Sjaarda krigen wij in
moai filmke oer in âld Feyenoorder.

Taskôger
Tongersdei wist foarsitter Douwe Dirk te melden dat Hylke Schrale foar takem jier de nije trainer fan de B-seleksje wurdt. Sneon wie Hylke taskôger bij de wedstryd fan SDS 2.
Schrale fuotballet no bij MKV, mar hat foaral in fuotbalferline lizzen bij Leeuwarder Zwaluwen. Syn bynamme is “Batigol”. Dit is fêst net om ’t hy úterlik op Batistuta liket mar fêst om syn doelpunten(klik hjir).

Mear nijs
Hawwe jim noch wat te melden? Maile kin fansels altiten nei
dizze adressen

Moandei mear!