Wepperkes -snein-

Útslagen 23-9-2006
22 september 2006
Wepperkes -moandei-
24 september 2006

SDS 3 pakt de triid wer op
SDS 3 hat juster mei 1-0 wûn út fan AVC. In knappe prestaasje fan dizze mannen. Klik hjir foar it ferslach fan “good old” Remco Bervoets oer in S.M.-wykein, Jan sturt, te let kommen, djoere hobbys en noch folle mear.

SDS E1 yn aksje
E1 helle sneon in goeie 5-1 oerwinning tsjin Zeerobben E2. Foaral nei it skoft wisten se goed om te gean mei de kânsen.

Moai foto waar
It wie sneon wer kreas waar. Op wei nei in webside mei alle alvetalfoto’s binne der sneon wer hiel wat kykjes bijkommen:
B1, D1, D2, E1 en E2. Sjoch bij
junioren en sykje it team op.
It fotomeitsjen fan A1 gie net troch, want sij woene de konsintraasje foar de wedstryd net fersteure: fandêr wierskynlik de 0-2 efterstân!

Doelpuntenmakkers

Iensume lieder fan it doelpuntenklassemint is Ype Tiemersma. Hij skoorde 4 kear foar SDS 5. It totale klassemint kinne jim
hjir fine.

SDS F3 wint maklik
Fan Jos Wijnja krigen wij in ferslach fan SDS F3-YVC F3:
Wij hebben van ijlst gewonnen met 10-2.
Pieter heeft 7 doelpunten gemaakt.
Roan heeft 1 punt gemaakt.
Tjerk heeft ook 1 punt gemaakt.
En Wietze ook 1.
het was heel leuk.
Van Jos Wijnja

Tefreden lieders B1
Nei de ‘minne’wedstriid tsjin Snits wienen de jonges der hjoed wer. (Makkum spile juster thús) tsjin Snits, 3-4).De earste helte wie foar CVVVO, mar foar rest krije we de oanslúting.Nei rest in oare ploech mie allegear 100% ynset!
De beleaning is der neffens, we winne fertsjinne mei 5-3.
Scoreverloop: 21. 0-1, 29. 0-2, 37. 1-2, 3. 2-2, 5. 3-2, 19. 4-2, 25. 5-2, 41. 5-3
Goals fan Freek, 2 (1 penalty), Jacob, 2 en Andries
Klik hjir foar it hiele ferslach fan Klaas Pompstra.

Straattaal
Op BNN is der jûn in programma hielendal weiden oan it ûnderwerp; de strjitte. Dit giet û.o. oer “straattaal”. Sels by SDS is der bepaalde “straattaal”. Sa waard der juster praten oer in wisley by SDS 2. Dit betekende dat Wesley wissel wie by it twadde.