Wepperkes -snein-

Wepperkes -sneon-
25 mei 2007
Wepperkes -moandei-
28 mei 2007

Mar Itens dan….
Yn de poll fan dizze wike wie der nimmen dy’t Itens heech ynskatte. Dochs, sa lit Hinnaardster Immie Kamstra ús witte, hawwe sij it goed dien. Yn de twadde omloop fersloegen sij Winsum, mei Geert Dijkstra, en dat wie doch in prestaasje fan formaat. Wommels is dan it heechste einige, Itens is wol op it twadde plakje. Hulde Hinnaarders…..

Alves bliuwt
Wij binne der no wis fan dat Alfonso Alves bij sc Hearrenfean bliuwt. Jan Thomas Faber fan de Walperterwei hat efkes mei de topskutter praten en Alves hat oanjûn: “asto bij SDS bliuwst dan bliuw ik bij it Fean”.
Jan  Thomas hie der neat op tsjin om efkes mei Alves op de foto.


Jan Thomas en Wytse mei Alves

In streaker
Sneontemiddei wiene wij mar efkes te skouten foar Marcel bij Balk-Minnertsgea. Want ien fan dy ploegen is takem jier de tsjinstanner.
It waard Balk. Yn it skoutingsrapport sille twa dingen stean: Balk spilet yn giele sjurts mei wite mouwen en yn  blauwe broeken mar soms dan hawwe se neat oan.

Mear foto’s fan dizze wedstryd kinne jim fine op de site fan Minnertsgea.

Keeper(5)
SDS is noch altiten op syk nei keepers foar folgend seizoen. It leafst hawwe sy in keeper dy’t ballen pakt en fierder net. Hy hoecht net per sé Frysk prate te kinnen. Jean Marie Pfaff syn Dúts wie ek net alles yn de tiid dat hy by Bayern München keepte(klik hjir). 

Valkenburg
It fytsen yn Valkenburg sil ek fan ’t simmer wer in grut sukses wurde. Dizze minsken hawwe harren al opjûn:

 1. Pieter Sybesma
 2. Tineke Kamstra
 3. Dirk de Jong
 4. Marten Faber
 5. Rixt Vijlbrief
 6. Dirk-Yde Sjaarda
 7. Tsjipke-Klaas Okkema
 8. Esther Hoitinga
 9. Martina Ybema
 10. Sybrand v/d Weij
 11. Judy Bergsma
 12. Froukje Dijkstra
 13. Robert Hoekstra
 14. Tineke Meijer
 15. Jan-Simon Jelsma
 16. Marco Hoekstra
 17. Lysbeth Huitema
 18. Harm-Auke Dijkstra
 19. Vera de Vries
 20. Anne Stenekes
 21. Metsje Huitema
 22. Robert Sybesma
 23. Wiepkje Hiemstra
 24. Romine Jelsma
 25. Hendrik Kuiper
 26. Hilda Bosma
 27. Gerard van Asselt
 28. Jacob-Sjirk Joustra
 29. Christian Hoekstra
 30. Tjerk Politiek
 31. Margriet Rienstra
 32. Jan Stenekes
 33. Lisanne van Dijk

Nijs? Mail it nei de dizze adressen.