Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
18 februari 2006
SDS League: Sibe pakt kopposysje!
21 februari 2006

Net ferjitte!!


Futsal
SDS 1 spilet jûn yn Wilhelminaoord tsjin Old Forward. SDS 1 kin wol 3 punten brûke. Sjoch hjir mar.

In yntikker of in wrâldgoal
4 doelpunten makke Harm Auke ôfrûne sneon. Wij hiene it oer yntikkers mar Harm Auke jout sels efkes oan hoe goed de doelpunten wol net wiene:
het waren twee wereld goals en twee onhoudbare ingeschoten strafschoppen(moet je ook maar kunnen)!

Warming up
Drave, hakke, tsjinsteld, lofterearm, rjochterearm, beide earmen, huppelje, sprinte en rekke. It heart allegear bij de warming-up dy’t wij allegear sa goed kinne.
De A-s binne de lêste tiden net sa suksesfol, miskien kin in oare
warming-up dêr feroaring yn bringe(sjoch hjir: http://uploads.ungrounded.net/221000/221483_Play.swf)

Pistoalen Josje
De technyk fan Jos Zonderland is de lêste jierren flink omheech gien,  foaral it baltsje heech hâlde dat slagget him prima. Soe der dêr soms op
oefenje?

SDS-sokken
Hawwe jim al nije SDS-sokken? Sjoch hjir wêr ’t je se krije kinne.

Hawwe jim noch nijs, mail it nei ús!