Wepperkes -moandei-

Wepperkes -sneintejûn-
28 november 2004
Wepperkes -tiisdei-
30 november 2004

Lotting Midwintercup
Freedtejûn waard der yn Ljouwert de lotting dien fan ‘e (fernijde) Midwintercup. De foarrondes wurde no yn sporthallen yn hiel Fryslân hâlden en de finales sille spile wurde op sneon 15 jannwaris yn De Trije yn Frentsjer. SDS 1 wie ek útnoege om by de lotting oanwêzich te wêzen. Om ’t SDS 1 freedtejûn tsjin Exstador fuotbalje moast koe allinne de skorste Robert Sybesma by de lotting oanwêzich wêze. Hy seach it folgende út de hege hoed roljen:
5 jannewaris 2005 yn Easterein
SDS 1(futsalteam)
DWP 1
Oudehaske 1
Res 2
Oeverzwaluwen 1
Mulier 1

4 jannewaris 2005 yn Workum
Workum 2
Res 1
Balk 1
Lemmer Bentex 1
SDS 2(fjildteam)
FFS 1

Entoesjast

Omrop Fryslân stjoerd moandeis meastal in reportaazje út fan Heerenveen en/of Cambuur.

At er in doelpunt falt by Cambuur (hast altiten foar de tsjinstanners) dan litte se meastal immen út it pubyk sjen dy’t er it meast teloargesteld by sit.

By Heerenveen moatte de kameraminsken nei alwer in doelpunt fan Heerenveen  altiten op syk nei de meast entoesjaste supporter.

At je jûn de bylden sjogge fan dy wedstriid, dan kinne je sjen dat harren dat wer slagge is.  Wa is it en wat fine jim dêrfan? Mail it info@vv-sds.nl.

2 en net 3!
Nei de forige foarronde fan de Kenniskwis stie hjir de fraach welke 3 spilers sawol foar Ajax, PSV as Feyenoord fuotballe hienen. Ruud Geels en Ronald Koeman koe eltsenien sa opnimme, mar wa wie dochs dy 3e. Nei 2 wiken witte wy it seker. Wy hawwe âlles neisjoen en it binne allinne dizze 2 spilers dy ’t by alle 3 clubs fuotballe hawwe. Sjoerd van Beem hat sels kontakt hân mei de Ajax-fanclub en ik hjir sizze dat. Hans Kraay hat al by alle 3 clubs wurke as trainer en Arie Haan hat by Ajax en PSV spile en by Feyenoord trainer west.

Hampie, Hampie toch…..

Sneon nei ofrin fan de wedstriid Frentsjer 4 – SDS 3, waardt der fansels neipeteard oer de wedstriid. Wichtige man wie Anco, die’t yn de twadde helte sterk ynfoel (wylst er it net sa hat op ynfallen). Nei oanlieding fan syn goal en 2 assists op Hampie sei er dat er elts syn goal wol gunt.
Hampie reagearre daliks mei de opmerking; ‘No ik net!! Der is hjir mar 1 dy’t skoort en dat bin ik!’

 

Lokwinsken
Meinte Wesselius makke foarhinne ek diel út fan de redaksje fan de Treffer. It skriuwen fan stikjes
is hy noch net ferleard.
Speciaal foar de Harnsers hat hy in stikje makke.

SDS 2 hâldt kans op de 1e periode
Yn ‘e reserve 1e Klasse hat Zeerobben 2 ôfrûne sneon ferrassend syn ynhelwedstriid tsjin HZVV mei 1-0 wûn. Dit beteknt dat SDS 2 kans hâldt op it pakken fan de 1e periode. Allinne Leeuwarder Zwaluwen kin SDS 2 noch foarby yn de 1e periode. Sy moatte dan hun ynhelwedstriid winne fan Noordscheschut. Urk 3 stiet boppe-oan yn de 1e periode mar telt net mei om ’t sy net yn de reserve-Haadklasse útkomme meie. Urk 2 spilet hjir al yn.